DANDA, L. Simulační ověření dynamického chování portálového obráběcího stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Vetiška, Jan

Student zpracoval práci na dané téma samostatně dle stanovených cílů zadání. V rešeršní části popsal modelovací techniky používané při vývoji obráběcích strojů a softwarové nástroje pro práci s modely. V další části uplatnil informace získané v předchozích kapitolách a aplikoval je na obráběcí stroj vlastní konstrukce. Pro získání silových působení během řezného procesu student navrhl experiment, ten realizoval a naměřené hodnoty využil v další části práce, kde vytvořil simulační model na který aplikoval výsledky měření a provedl kontrolu dimenzování vybraných částí stroje. Studen splnil cíle bakalářské práce. Práce je po grafické a stylistické stránce na dobré úrovni. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Holub, Michal

Předložená bakalářská práce je zaměřena na tvorbu simulačního modelu portálové frézky. V první části se student věnuje tématu virtuálnímu prototypování strojů s návazností na rešerši SW pro simulaci dynamického chování obráběcích strojů. Zde mě na konci kapitoly chybí vlastní zhodnocení (výhody, nevýhody) výše uvedených SW. Třetí kapitola je zaměřena na tvorbu vhodného 3D modelu stroje pro získání vstupních dat do modelu MBS. V další části práce je proveden experiment pro získání sil od obrábění. Byl zde navržen vlastní přípravek pro měření potřebných sil. Velice rozsáhlou kapitolou je simulace dynamiky pohybu os, ze kterých lze posoudit dimenzování pohonů na reálném stroji. Na základě těchto získaných informací byla provedena optimalizace parametrů nastavení pro osu Z portálového stroje. V poslední kapitole se student zabýval dalšími možnosti softwaru a to za využití kombinace tuhých a poddajných těles, s výsledky, dle kterých byla provedena změn konstrukce uchycení vřeteníku. Bakalářskou práci shledávám jako velice zdařilou a hodnotím ji výborně. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 80220