BLAHA, J. Výpočtová analýza zbytkových napětí u autofretovaných vysokotlakých zásobníků paliva [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Vrbka, Jan

Student přistupoval ke tvorbě diplomové práce velice zodpovědně a s dostatečnou časovou reservou. Řešené téma souvisí s praktickým problémem výpočtového modelování napjatosti a deformace při procesu autoffretáže vysokotlakých zásobníků paliva (systém Common Rail). Práce vznikala ve spolupráci s podnikem Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě, odborným konzultantem zde byl pan Ing. Vít Obdržíálek, PhD. Firmou byly poskytnuty praktické informace včetně materiálových charakteristik a dalších nezbytných podkladů. Byl zde rovněž proveden srovnávací výpočet s aplikací Jiangova modelu platicity. V první přípravné fázi se diplomant studiem literatury důkladně seznámil s Chabocheho kombinovaným kinematicko isotropním modelem zpevnění, který je výstižně popsán v první části práce společně se základními kroky aplikované asociované teorie plastického tečení. Důležitá část práce byla věnována stanovení (fitování) parametrů Chabocheho modelu tak, aby výpočtově modelované cyklické hysteresní smyčky co nejlépe odpovídaly zadaným charakteristikám. Jako přijatelný se ukázal postup vycházející z tlakové části hysterezní smyčky, případně z tahové i tlakové části. S takto stanovenými materiálovými parametry Chabocheho modelu zpevnění byly prováděny výpočty napjatosti a deformace na modelu skutečného vysokotlakého zásobníku. Zde se prokázala použitelnost Chabocheho modelu zpevnění pro výpočet napjatosti a deformace při autofretážním zátěžném procesu včetně stanovení zbytkové napjatosti a to pro jeden zátěžný cyklus. Analýza dosažených výsledků prokázala jasný pozitivní vliv autofretráže na napjatost při běžném provozním zatížení a vedla mj. k doporučení nejvhodnějšího autofretážního tlaku. Autor prokazoval po celé období potřebnou pracovitost a houževnatost při řešení řady parciálních problémů, velice dobré teoretické znalosti i schopnosti řešit náročnou úlohu využitím programového systému ANSYS. Předložená práce má logickou strukturu a příkladnou grafickou úpravu. Ocenit je možné i některá praktická doporučení směrem k výrobci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Petruška, Jindřich

Předložená práce se zabývá aplikací Chabocheho modelu plastického zpevnění při výpočtové simulaci autofretáže vysokotlaké části palivového systému naftových motorů - tzv. common railu. Autor zasvěceně a přitom srozumitelně popisuje klíčové charakteristiky použitého materiálového modelu, kalibraci jeho parametrů i vlastní aplikaci při výpočtovém řešení autofretáže i provozního zatěžování common railu. V plném souladu se zadáním rozebírá důsledky způsobu kalibrace i velikosti autofretážního tlaku na výsledná zbytková napětí za klidu i provozní napjatost při běžícím motoru. Lze jen litovat, že mu nebylo umožněno podobně analyzovat i Jiangův model zpevnění, který je zadavatelem využíván, ale k němuž nebyly uvolněny potřebné firemní podklady. I samotné srovnání obou modelů však představuje splnění cílů nad rámec původního zadání diplomové práce. Z formálního hlediska je práce velmi pěkná, nenašel jsem významnější chyby z hlediska grafické úpravy či gramatiky. Snad jen místo optimalizace materiálových parametrů by bylo vhodnější hovořit o jejich kalibraci, i když obě úlohy vedou na formálně stejný problém minimalizace jisté cílové funkce. Lze souhlasit s tvrzením, že vazba UY na obr.40 neovlivní výsledky ve sledovaných kritických místech, přesto by bylo vhodné zvážit uchycení poblíž hrdla příčného otvoru, kde bude reálně zachycena axiální síla od vedlejšího potrubí či ventilu. Na základě podrobného seznámení mohu konstatovat, že předložená práce je vysoce kvalitní a navrhuji hodnocení stupněm "výborně".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 80200