AMBROŽ, J. Automatizované měření infračervených čidel pro sanitární techniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kadlec, Jaroslav

Cílem této diplomové práce byl návrh a realizace systému pro automatizované měření infračervených čidel pro sanitární techniku. Student měl nejprve prostudovat možnosti řešení a připravit specifikaci systému, návrh mechanického, elektronického a programového řešení, spolu s prostudováním legislativních požadavků na případnou certifikaci měřicího stanoviště. Specifikace výsledného systému byla vytvořena na základě požadavků společnosti SEAL ELECTRONIC s.r.o., kde je plánovaná instalace výsledného řešení. Při realizaci vycházel student z výsledků řešení své bakalářské práce zaměřené na testování a výstupní kontrolu spouštěče splachování. Student po celou dobu řešení diplomové práce prokazoval samostatnost a dobrou orientaci v dané problematice. Průběžně také konzultoval problémy při řešení a realizaci své práce. Formální stránka diplomová práce obsahuje několik stylistických a gramatických chyb. Obrázky ilustrující realizované programové vybavení také mohly zachyceny při činnosti testovacího systému. Lépe by tak ilustrovaly jeho funkčnost. V práci mohl být věnován větší prostor popisu požadavků na případnou certifikaci měřicího stanoviště. Výsledné řešení, ale svým rozsahem překračuje rámec běžné diplomové práce. Student efektivně využil dostupnou literaturu a prokázal dostatečnou erudici pro úspěšné dokončení diplomové práce. Stanovené cíle práce byly naplněny.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Levek, Vladimír

Diplomant ve své velmi rozsáhlé práci řeší kompletní návrh a realizaci automatického měřicího systému infračervených senzorů. Celý systém sestávající z návrhu ovládání mechanických součástí, návrhu obslužné elektroniky a veškerého programového vybavení překračuje rámec několika zadání diplomových prací. V předložené diplomové práci jsou dotčeny téměř všechny oblasti elektroniky, jako jsou: problematika AD a DA převodů, spínací technika, digitální komunikace, VF bezdrátová technologie, zesilovače, napájecí soustavy, ovládání krokových motorů, komunikace pomocí IR technologie, atd. V oblasti programování musel student prokázat schopnost vytvoření obslužných programů pro mikrokontrolér, bezdrátové moduly, obslužný vizualizační program pro počítač a také program pro vytváření a zprávu databází. Tím prokázal mimořádnou erudici jak z hlediska elektronického návrhu, tak v oblasti programování. Celkový výborný dojem z předložené práce je mírně narušen úrovní textu. Způsob popisu předložené práce připomíná spíše firemní technickou dokumentaci než zpracování diplomové práce. Autor se nezabývá teoretickým úvodem, ve kterém by se dal očekávat obecný popis měření infračervených senzorů a odůvodnění nutnosti měření. Pouze se odkazuje na bakalářskou práci. Ani v té však není teoretický úvod nijak zvlášť zpracován. Struktura textu není patřičně hierarchicky členěna od zevrubného popisu celku po jednotlivé, detailní popisy dílčích bloků systému. Dalším mírným nedostatkem je absence jakéhokoliv výpočtu obvodových součástí, shrnutí technických či elektrických parametrů systému a rovněž prezentace výsledků měření v podobě grafů či tabulek. Předloženou diplomovou práci přes některé výtky uvedené v závěru oponentury hodnotím jako výbornou.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 85690