LAKOMÁ, M. Možnosti financování rozvoje podniku při optimalizaci jeho kapitálové struktury [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Beranová, Michaela

Předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ závěrečných prací v základní rovině. Výhrady mám k logickému uspořádání kapitol. Tyto výhrady byly s autorkou diskutovány. V práci je, bohužel, použita pouze jedna metoda optimalizace kapitálové struktury podniku, a to metoda dle klasické teorie. Oceňuji však, že se autorka zabývala také stanovením bodu indiference kapitálové struktury. Prosím, aby autorka v rámci obhajoby představila možnosti využití dalších metod optimalizace kapitálové struktury v rámci problematiky, kterou ve své diplomové práci řešila.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Závodníková, Jana

Hlavním cílem diplomové práce Bc. Moniky Lakomé je určení zdrojů financování rozšíření vozového parku obchodní korporace SCASERV a.s. s ohledem na optimalizaci kapitálové struktury. Práce je přehledně zpracována, v teoretické části autorka uvedla základní prvky problematiky financování podniku, blíže rozvedla jednotlivé zdroje financování, ukazatele financování a optimalizaci kapitálové struktury, na tyto pak navázala v praktické části, kde prvky aplikovala přímo na vybranou obchodní korporaci. Autorka diplomové práce problematiku optimalizace kapitálové struktury zvládla výborně. Závěry jsou srozumitelné, konkrétní a pro danou obchodní korporaci využitelné. Cíle diplomové práce byly beze zbytku splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 85444