ROSICKÝ, R. Kompaktní produktový fotoateliér [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Jonák, Martin

Student měl ve své bakalářské práci za úkol vypracovat rešerši a navrhnout vlastní řešení kompaktního produktového fotoateliéru. Přestože iniciativní přístup není jeho silnou stránkou, podařilo se mu hlavní cíle práce splnit. Co se rešeršní části práce týče, tak až na drobné překlepy a místy neobratné formulace vět, je tato na dobré úrovni. U návrhu vlastního řešení vytýkám způsob, kterým autor popisuje volbu nejvhodnějšího způsobu uložení rotační desky (podkapitola 2.4.1), kdy jednotlivé možnosti jejího uložení nejsou rozebrány dostatečně do hloubky. Dále v kapitole 2.5.1 se autor dopouští nepřesných formulací a schéma pro výpočet dorazů není zcela srozumitelné. Rovněž výkresová dokumentace je na nižší úrovni. I přes výše uvedené výhrady a vzhledem ke skutečnosti, že při řešení práce autor vycházel zejména ze základních fyzikálních popisů a úvah, hodnotím tuto práci známkou C – dobře a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kašpárek, Jaroslav

Student se ve své práci zabývá návrhem a konstrukčním řešením kompaktního produktového fotoateliéru. Autor v úvodní části uvádí formou rešerše typy produktových fotoateliétů, jejich principu a konstrukce, zároveň uvádí i některé parametry zařízení. Dále student v práci pokračuje návrhem konstrukce a komponenty – fotoaparátem a následně provádí výpočet funkčních parametrů pro zvolený fotoateliér. V závěru práce provádí volby pohonů jednotlivých pohyblivých os. Práce je velmi zajímavá a má technický charakter práce. Práce je z hlediska požadavků a cílů dle zadání úplná. Postup řešení práce je správný, rozsah práce je stránkově nad požadavky bakalářské práce. V práci použil student znalosti převážně z oblasti mechaniky těles a dynamiky. Schopnost studenta interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich dílčí závěry je velmi dobrá. Uspořádání osnovy práce je logické a kapitoly na sebe navazují. Výhrady mám k názvům kapitol na str. 24 a 25. Formální náležitosti práce jsou splněny. Grafická úprava textové části práce je velmi dobrá, zpráva obsahuje velké množství schémat a obrázků. Stylistická úprava a pravopis jsou v pořádku (překlepy str. 38 a 40). Citace zdrojů jsou uvedeny správně, počet uváděné literatury je přiměřený. V textové části práce nejsou uvedeny odkazy na pozice v obrázcích Výkresová část práce je dle zadání úplná. Výkresy mají drobné nedostatky v zobrazování a kótování. Bakalářská práce pana Rosického je hodnotná a doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Práce s literaturou včetně citací A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83989