ŠMARDA, M. Vytápění panelového domu tepelným čerpadlem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Hejčík, Jiří

Cílem práce bylo nalézt vhodné řešení vytápění panelového domu pomocí tepelného čerpadla. Student přistupoval k řešení tohoto problému aktivně a samostatně. Po přípravných výpočtech tepelných ztrát objektu a požadavků na ohřev teplé vody přistoupil k výběru vhodného řešení vytápění objektu pomocí tepelných čerpadel. Vzhledem k požadavku na přípravu teplé vody se student zaměřil na vysokoteplotní tepelná čerpadla několika výrobců, která mezi sebou porovnával. Pro tento účel dokonce sestavil jednoduchý bilanční model, který na základě průměrných venkovních teplot odhadoval chování jednotlivých tepelných čerpadel v průběhu celého roku. Na základě těchto získaných výsledků provedl hodnocení jednotlivých variant, přičemž zohledňoval i různé bivalentní zdroje. Pro všechny varianty student následně stanovil přijatelné investiční náklady, které by zajistili návratnost zařízení ve zvoleném časovém horizontu a to i v případě financování systému tepelných čerpadel pomocí úvěru. Bohužel se již nepodařilo odhadnout skutečné investiční náklady, neboť se nepodařilo zjistit, jaké jsou kapacity stávajících přípojek elektřiny a zemního plynu a posoudit tak nutnost jejich posílení. Stejně tak se nepodařilo zajistit stanovisko současného dodavatele tepelné energie na odpojení od jeho zdroje a s tím související riziko požadavku přeložení stávajících potrubí systému CZT. Tuto skutečnost nemohl diplomant nijak ovlivnit a není tedy jeho chybou, že v práci chybí konečné řešení napojení systému tepelných čerpadel na stávající otopný systém a způsob vedení chladivových vedení z technické místnosti na střechu objektu. V práci je jenom stručně popsáno, jak by to šlo realizovat. Student dle mého názoru splnil požadavky dané zadáním a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Košner, Jan

Předložená diplomová práce Bc. Milana Šmardy obsahuje celkem 55 stran textu včetně tabulek, grafů a obrázků a 10 stran příloh včetně výkresů. Zadáním práce bylo provést návrh systému vytápění panelového domu pomocí tepelných čerpadel a určit maximální výši investičních nákladů, při kterých je tento způsob vytápění ještě ekonomicky výhodný. Celá práce je rozdělena do 7 kapitol. V úvodní části je uveden podrobný popis řešené budovy s popisem provedeného zateplení budovy. Následuje výpočtový postup stanovení tepelných ztrát objektu a porovnání se skutečnými údaji o spotřebě tepla tohoto objektu. V další části je stanoven požadavek na energii pro přípravu teplé vody v objektu. Největší část práce je zaměřena na stanovení potřebných parametrů topné vody, ekvitermních křivek, návrhu tepelného čerpadla a porovnání několika vybraných typů tepelných čerpadel. V závěru práce je provedeno ekonomické vyhodnocení investičních nákladů na jednotlivé vybrané typy tepelných čerpadel a stanovení maximálních investičních nákladů. Následuje stručné shrnutí získaných poznatků, seznam použitých zdrojů a přílohy ve formě technických listů a výkresové dokumentace. K vlastní práci mám následující připomínky a poznámky: - v práci se vyskytuje jisté množství překlepů a nepřesností - kladně hodnotím uvedení přiměřeného rozsahu vypočtených hodnot do vlastního textu práce, ale postrádám výstup z kompletního výpočtu tepelných ztrát objektu např. jako příloha - zde by mohlo být zajímavé např. porovnání ztrát jednotlivých bytů ve vazbě na požadovaný teplotní spád na otopných tělesech - při výpočtu součinitele prostupu tepla u podlahy na zemině je nutné uvažovat pouze vrstvy nad hydroizolací, pod hydroizolací se obvykle předpokládá hladina spodní vody a není tedy vhodné odpor těchto vrstev do výpočtu zahrnovat - velice kladně hodnotím sestavení grafů spotřeby tepla pro ohřev TV - v odhadu investičních nákladů bych pro konkrétní typy tepelných čerpadel očekával alespoň základní kalkulaci např. posílení elektrické přípojky, plynová přípojka, osazení venkovních komínů atd. - v ekonomickém porovnání jednotlivých druhů tepelných čerpadel postrádám alespoň jednoho zástupce plynových tepelných čerpadel, které začínají být velice zajímavou alternativou. Celkové hodnocení práce: Textová a výpočtová část práce je na průměrné grafické úrovni. Výše uvedené nedostatky ovlivňují celkovou úroveň předložené diplomové práce. Diplomant ale přesto prokázal, že dovede na poměrně slušné úrovni aplikovat poznatky získané v průběhu studia a je schopen samostatné inženýrské činnosti. Předložená diplomová práce svým rozsahem a úrovní zpracování splnila požadavky zadání a proto ji doporučuji k obhajobě před komisí pro závěrečné zkoušky v oboru Technika prostředí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 85412