MASÁR, M. Implementace standardu IEEE 802.11ah pro přenos M2M dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Mašek, Pavel

Diplomová práce studenta Marka Masára se zabýva problematikou M2M (Machine-to-Machine) komunikace v bezdrátových sítích, kdy byla v rámci práce provedena implementace standardu IEEE 802.11ah v simulačním prostředí Network Simulator 3. V rámci teoretické práce byly přehledně popsány principy M2M komunikace a dále byla pozornost zaměřena na detailní popis standardu IEEE 802.11ah (vhodnost standardu pro M2M komunikaci) a na porovnání s ostatními dnes existujícími standardy. Student dále podrobně zpracoval návrh změn pro implementaci standardu IEEE 802.11ah v síťovém simulačním nástroji NS-3. V praktické části práce se student velmi dobře vypořádal s faktem, že v NS-3 zcela chybí podpora pro uvažovaný standard. Bylo tak nutné promyslet využití některých dostupných modulů / tříd s cílem implementace standardu IEEE 802.11ah. Student pracoval po celou dobu velmi svědomitě a vyzdvihnout musím aktivní přístup při řešení nastalých problému. I přesto, že zadání práce nebylo zcela splněno (zejména z důvodu časové náročnosti implementace všech požadavků definovaných standardem IEEE 802.11), jsem s dosaženými výsledky velmi spokojen. Jelikož je i odborná a formální úroveň práce na velmi dobré úrovni, hodnotím tuto práci stupněm A / 98 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Fujdiak, Radek

Student se zabýval praktickou implementací standardu IEEE802.11ah. Dále také simulacemi M2M komunikaci v rámci tohoto standardu a následně tedy praktickými měřeními a návrhem změn pro zmíněný standard. Po odborné stránce je práce velice dobře zpracována, přes teoretický úvod, jsou vysvětleny veškeré potřebné prvky pro M2M komunikaci a přiblížen použitý standard. Následně je popsána samotná implementace, vytvořeny simulace a vše je otestováno. Kladem práce vidím aktuálnost tématiky, praktické výsledky práce a dobrou práci s kvalitní a aktuální odbornou literaturou. Po formální stránce je práce také velice kvalitní a obsahuje pouze malý počet chyb. Například str. 55, kdy obrázek rozděluje daný kód, obrázek 6.1 je díky tzv. „wifi beaconům“ hůře čitelný a další drobné chyby. Práci tedy hodnotím jako výbornou tedy A.

Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 85351