SOBOTKA, J. Aplikační možnosti programovatelného zesilovače LNVGA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Jeřábek, Jan

Diplomant pracoval svědomitě a průběžně, svůj postup důkladně konzultoval. Během řešení musel překonat četná úskalí, která mu obvod LNVGA přinesl. Z průběžných výsledků se ukázalo, že obvod je zcela nevhodný pro filtrační aplikace, stejně tak jako pro oscilátory. Proto byla tato část zadání omezena a soustředěna maximální pozornost především na vytvoření důkladných modelů pro PSpice a s tím související inženýrské práce. Vytvořené modely jsou velmi komplexní, pro některé účely je jejich složitost možná až příliš vysoká. Student odvedl obrovské množství práce a nejen rozsahem se jedná o mimořádnou práci. Ke stylu psaní textu práce mám jisté výhrady, protože věty jsou místy hůře srozumitelné. Přes drobné výhrady práci hodnotím A/100.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Hanák, Pavel

Bc. Josef Sobotka si vybral velmi náročné zadání DP, ve které měl změřit přenosové a impedanční charakteristiky zcela nového experimentálního integrovaného obvodu LNVGA a na jejich základě sestavit Pspice model tohoto prvku. Tohoto úkolu se zhostil takřka na profesionální úrovni. Výsledkem jeho práce jsou nejen pečlivě zpracované PSpice modely 1. až 4. úrovně, ale též SNAP model pro symbolickou analýzu, návrh a simulace vybraných aplikačních zapojení, program "DDA" pro zpracování dat z měřicích přístrojů, různé přípravky pro realizaci měření a mnoho dalších drobností. Musím konstatovat, že předložená DP objemem odvedené práce odpovídá 3 až 4 běžným diplomovým projektům na ÚTKO. Součástí zadání bylo i některé aplikace prakticky vyzkoušet. Měření a simulace však ukázaly, že nežádoucí parazitní parametry prototypů LVNGA jsou tak velké, že jsou pro praktické aplikace v podstatě nepoužitelné. Student tuto skutečnost nemohl nijak ovlivnit a proto také nemohl realizovat žádný funkční vzorek. V podstatě jedinou výtku tak mám ke slohové stránce práce - student pro pracovní postupy a výsledky vymýšlí různá těžkopádáná a matoucí označení, některá z nich vzniklá otrockým překladem z angličtiny (např. "absolutní maximální hodnoty"). Též mne lehce pobavilo, že v celém textu používá slovo "propusť", tedy s písmenem ť na konci. To jsou však pouze nepodstatné detaily. Musím říci, že práce Bc. Sobotky je zatím nejrozsáhlejší a pravděpodobně i nejkvalitnější, jakou jsem za dobu mého působení na VUT viděl. Proto ji také hodnotím plnými 100 body.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Otázky

eVSKP id 85365