STRÁNSKÝ, P. Digitální bezdrátová komunikační jednotka pro přenos audiosignálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavelka, Ondřej

Pan Patrik Stránský zvolil pro realizaci svého projektu otevřenou platformu Arduino v kombinaci s modulem nRF24L01+ od firmy Nordic Semiconductor. Očekával jsem na projektu poměrně hodně práce, ale později se ukázalo, že tato kombinace prostředků pro daný úkol byla již vyřešena hotovou knihovnou RF24Audio, která je volně dostupná a student ji využil. Knihovna nabízela různé možnosti nastavování komunikačních kanálů, které však nebyly žádným přepínačem na jednotkách ani v elektrickém zapojení využity. Jeden z mála přínosů studenta bylo navržení vstupního antialiasingového filtru, který měl však v prvním návrhu zásadní chybu s volbou mezní frekvence. Student obě jednotky realizoval a ověřil funkčnost.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Schimmel, Jiří

Diplomová práce není příliš rozsáhlá. Student v podstatě propojil dva obvody v jejich doporučeném zapojení a realizoval aktivní filtr typu dolní propust, velmi pravděpodobně z převzatého zapojení, protože jeho návrh příliš nepopisuje. Programový kód pro streaming dat pomocí modulu NRF24L01 je převzatý, jak student v práci sám přiznává. Možná právě existencí knihovny RF24Audio byl ovlivněn výběr obvodů. V práci tedy není vidět žádný vlastní přínos a pokud tam je, není v textu práce dostatečně zdokumentován. Student měl alespoň realizovat připojení kvalitnějších A/D a D/A převodníků, které by umožnily přenos audia v CD kvalitě. Text práce také nedokazuje, že je zařízení funkční. Byl proveden jen test chybovosti přenosu a to nikoliv na reálných datech. Schází jakékoliv měření celé přenosové cesty, alespoň modulové kmitočtové charakteristiky. Student se pokusil o měření funkčnosti antialiasingového filtru, ale prezentuje ho jen časovými průběhy výstupních signálů filtru při buzení třemi harmonickými signály s různým kmitočtem, ze kterých ani nelze ověřit nastavení mezního kmitočtu filtru. Pokud student u obhajoby prokáže funkčnost zařízení, navrhuji zvýšit celkové hodnocení oponenta o 10 bodů.

Navrhovaná známka
E
Body
58

Otázky

eVSKP id 85364