SMRČKA, L. Registrační databáze IP adres [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Komosný, Dan

Student zadání splnil bez výhrad. Vytvořený systém je plně funkční a je k disposici pro on-line použití na požadované webové adrese. Student nad rámec zadání sestavil seznam stanic se známou polohou v Polsku, Rakousku, Slovensku a Německu. Tento dodatečný seznam umožnil kvalitnější vyhodnocení výsledků. Formální úprava práce je velmi dobrá. V práci jsou drobné chyby při formátování vzorců a výpisu kódů. Aktivita studenta byla vynikající.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Vlček, Lukáš

K oponentúre bola predložená práca na tému "Registrační databáze IP adres" diplomanta Smrčku. Formálna stránka práce je výborná, prakticky takmer úplne bez preklepov, a celkovo jej spracovanie pôsobí solídne a precízne. Minimálne výhrady sú k anglickému abstraktu, k zavádzajúcej funkčnosti hyperlinkov v poznámkach pod čiarou, k formátovaniu textu v sekcii "príloha A" (sadzba do dvojstĺpcovej tabuľky by bola efektnejšia), taktiež v kapitole 2 by bolo vhodnejšie použiť neproporcionálne písmo na časti komunikácie so serverom. O niečo významnejšia výhrada je ku grafom typu XY-závislosti, na nich je krivka mierne zvlnená a pôsobí, že nie je funkčne závisla (napr. graf na Obr. 4.2). Autorové analýzy a úvahy sú vecné a správne, autor dochádza ku korektným záverom. Z praktickej časti webová stránka pracuje správne a spĺňa tým zadanie práce. Výhradou je akurát chybné správanie, ktoré nastáva v situácii, keď je ako vstup zadáné mesto či ulica s diakritikou - výsledkom procesu je nameraná chyba umiestnenia viac než 5000km, ktorá je, samozrejme, nesprávna. Malou ergonomickou výhradou je poradie výpisu riadkov "Entered" a "Searched" v tabuľke, vzhľadom na opačné poradie týchto vstupných formulárových polí, v akom sa zadávajú tieto vstupné informácie. Na základe vyššie uvedeného navrhujem diplomovú prácu k obhajobe s hodnotením 87/B.

Navrhovaná známka
B
Body
87

Otázky

eVSKP id 85396