KOPCÍK, D. Technologie výroby tvarové součásti víceosým CNC obráběním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Píška, Miroslav

Výborná diplomová práce, zpracovaná studentem s vysokým zájmem o danou tématiku. Vzorné plnění dílčích etap, profesionální přístup k řešení technologického problému, aplikace pokročilých obráběcích technologií na vysokém úrovni. Práci plně doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Polzer, Aleš

Práce je vytvořena s podporou 28 citovaných literárních zdrojů, jejichž seznam vůbec nerespektuje normy. Na druhou stranu vyrobená součástka je z pohledu designu, programování i souvislého pětiosého frézování velice složitá. Design modelu automobilu v CAD systému vyžadoval použití pokročilých konstrukčních funkcí. Autor se zamýšlí nad technologičností konstrukce, aby model byl zcela obrobitelný. Prezentovaným znalostem užívání CAD/CAM systémů od designu přes programování až po výrobu z mé strany nelze nic vytknout. Upínání polotovaru je řešeno s ohledem na celkový výrobní čas, který je odhadován v desítkách hodin. Celkově tedy práci hodnotím jako výbornou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 83772