BÖHM, L. Úloha lidí v systému managementu kvality [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiala, Alois

Student si zvolil jako téma své bakalářské práce úlohu lidí v systému managementu kvality. Nejprve se věnoval rozboru současných přístupů ke kvalitě a postupů jejího dosahování. K tomu prostudoval reprezentativní vzorek pramenů, takže získal dobrý základ pro další úvahy. Dále se věnoval vlivu lidského faktoru na chod procesů a jejich výstupy. Také k tomuto tématu nastudoval vhodný výběr literárních podkladů a dopracoval se k určitým závěrům, kterými vyjadřuje svůj názor na tento problém. Tím naplnil zadání a smysl tohoto druhu závěrečné práce a splnil cíle, které si zformuloval na začátku. Student pracoval velmi samostatně, ale účelně využíval možností konsultací. Nad doporučeními vedoucího se zamýšlel a promítal je do postupu řešení BP. Výsledná studie je dobře vyvážená, dává čtenáři logické vysvětlení konkrétního, zformulovaného tématu. Student prokázal schopnost řešit technické problémy, je způsobilý jak pro praktickou činnost, tak i pro případné další studium. Otázky k diskusi při obhajobě: 1. Jaká je podmínka pro úspěšnou motivaci uznáním a projevem úcty? 2. Mohl byste zhodnotit přínosy školení financovaných z ESF?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Krbalová, Maria

Student se ve své práci věnoval úloze lidského faktoru v systému managementu kvality. Na začátku práce student stanovil definici slovu „kvalita“, popisuje její možné podoby a požadavky na ní. Dále je práce věnována historii vzniku a vývoji managementu kvality. Celá jedna podkapitola je věnována vývoji managementu jakosti v Japonsku. V další kapitole jsou podrobně popsány základy kvality a jeho řízení. Z popisu vyplývá, že hlavním pilířem managementu kvality je lidský faktor. Poslední kapitola je věnována možnému vývoji v oblasti managementu kvality. Předložená práce je logicky uspořádána, kapitoly se na sebe plynulé navazují. Není možné si nevšimnout, že práce je velmi dobře čitelná. Grafická a stylistická úprava textu je bez připomínek. Zadání práce je splněno, cíle naplněny, práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 83814