MOTYČKA, I. Speciální pístové pohonné jednotky letounů všeobecného letectví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Imriš, Pavel

Z pohledu vedoucího práce je krajně obtížné hodnotit práci studenta na limitu přijatelnosti. Určitá premisa, že studenti si vyberou téma závěrečné práce, které je jim blízké a ve kterém se dovedou bez problémů orientovat, v tomto případě zjevně neplatila. Student sice per partes svoji práci ve stádiu rozpracování konzultoval, finální kompilát však neobsahuje ani všechno to dobré, s čím student při přípravě práce pracoval. Označení všech nedostatků práce přenechávám oponentovi, musím však projevit lítost nad tím, že student ani v teoretické části své práce nebyl exaktní, ani nevyužil snadno dostupné zdroje informací vyčerpávajícím způsobem. Úsilí, které své práci věnoval, je dle mého názoru limitně dostatečné, aby práce mohla být doporučena k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací E
Samostatnost studenta při zpracování tématu E
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Zablatzký, Jiří

Bakalářská práce se skládá z 10 samostatných kapitol.V celé práci student bojuje s terminologií a s technickými aspekty dané problematiky.Z hlediska členění práce bych, mino jiné, vytkl hlavně zařazení příloh jako samostatné kapitoly (Kapitola 10 - Přílohy) a úplnou absenci odkazů na obrázky,případně literaturu.Nicméně práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry F
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 38355