DRÁPAL, S. Využití SSR módu S pro řízení pohybů letadel a vozidel po ploše letiště [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Vosecký, Slavomír

Diplomová práce splňuje všechny požadavky zadání. Byla zpracována samostatně; konzultace s vedoucím práce byly voleny účelně a jejich obsah odpovídal potřebám tvorby zprávy. Autor řešil svůj úkol tvůrčím způsobem a dobře využíval cílených konzultací s pracovníky dotčených pracovišť. Vlastním přínosem jsou získané a uspořádané zkušenosti z aplikací SSRmS a dalších systémů ve výstavbě zvolených letišť a formulovaný vlastní názor na řešení zadané problematiky. Formálně je text zprávy o DP dosti poznamenán řadou nedokonalostí ve formulacích, způsobených nepozorností (rozmístění textu, slovosled, někdy nejasnosti ve vyjádření apod.). Grafická vyjádření jsou dobrá. Seznam zkratek není úplný. Přes tyto nedostatky lze diplomovou práci hodnotit "výborně".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šplíchal, Miroslav

Úkolem diplomanta bylo ověřit možnosti a stanovit podmínky pro využití SSR v módu S pro řízení letadel a vozidel po povrchu letiště Brno–Tuřany. Diplomant ve své práci tohoto cíle dosáhl. Vlastní práce má rozsah 48 stran a mimo úvod a závěr je rozdělena do pěti kapitol. Logická stavba práce je dobrá, avšak kapitola 4 zbytečně narušuje strukturu práce, neboť obsahuje pouze definice, které měly být uvedeny v jiné části práce. Kapitoly 2 a 3 jsou zpracovány rešeršně a v souladu se zadáním v nich diplomant v popisuje princip činnosti SSR v módu S a způsoby sledování letištní plochy. Stěžejní z hlediska přínosu autora je kapitola 5, popisující možnosti sledování plochy na letišti Brno-Tuřany. V šesté kapitole pak autor shrnuje ekonomický přínos navrhovaného řešení. Tato část práce je zpracována nad rámec zadání a diplomat v ní dobře demonstruje schopnost uvažovat v souvislostech. Závěry vyvozené autorem mají oporu v řešení práce. Celkově hodnotím práci jako velmi dobře zpracovanou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83903