ANDERLE, M. Stavba a kontrola 5ti osých frézovacích strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Holub, Michal

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Knobloch, Josef

Student měl za cíl provést rešerši v oblasti aktuálních trendů ve stavbě a kontrole 5-osých center. V první části student požadavek na shrnutí trendů pojal velmi volně a popisuje základní definici 5- osého centra a obecné požadavky kladené na obráběcí stroje. Druhá část, kde jsou popsány možnosti kontroly geometrie 5ti-osých strojů, by si zasloužila důkladnější rešerši a zvolení aktuálnějších metod. Zároveň by si měl student ujasnit pojem volumetrická přesnost a jakým způsobem je reálné ji měřit. Ačkoli by si výsledky zasloužili zhodnocení, velmi kladně hodnotím množství provedených měření, na nichž si student mohl osvojit základní principy měření strojů. Práce je vypracována logicky a graficky na požadované úrovni a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 83916