MALÍNSKÝ, M. Segmentace významných objektů v barevných oftalmologických obrazech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolář, Radim

Student pracoval aktivně po celou dobu řešení a samostatně přicházel s návrhy na modifikaci metod pro detekci hranice optického disku. Výsledkem je kromě vlastní práce také článek na mezinárodní konferenci Biosignal 2008, kde bude student výsledky prezentovat. Svoji práci prezentoval také na studentské konferenci EEICT 2008. Student prokázal, že je schopen samostatně nastudovat danou problematiku a získané vědomosti tvůrčím způsobem realizovat. Prokázal tak svoje inženýrské schopnosti. Práce byla dokončena v požadovaném termínu a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Jiřík, Radovan

Předložená práce se zabývá segmentací slepé a žluté skvrny z obrazů sítnice oka. Co se týká počtu a komplexnosti implementovaných algoritmů je rozsah práce nadprůměrný a svědčí o dobrých inženýrských schopnostech studenta. Popis metod je v některých částech méně srozumitelný, obzvláště v kapitole 13, kde často chybí vysvětlení některých symbolů rovnic. Pozitivně však hodnotím popis algoritmů pseudokódem. Dělení do kapitol je trochu matoucí. Popis uživatelského prostředí aplikace (Kap.15) je velmi stručný a není z něj jasné, jestli zahrnuje všechny popsané metody segmentace. Metoda aktivních kontur byla poměrně důkladně vyhodnocena, zatímco vyhodnocení ostatních metod bylo uvedeno jen stručně v závěru bez popisu medodiky hodnocení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse D 12/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 12393