KŘUPKA, J. Magnetický separátor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Malášek, Jiří

Kvalita práce spočívá v naprosto nadprůměrném rešeršním rozsahu poměrně méně známých strojních zařízení. V množství informací se ideový návrh až ztrácí. Pevnostní kontrola rámu str. 44 je nevhodná. Výkresová dokumentace - konstrukční návrh - má vysokou kvalitu a propracovanost. Na výkrese sestavy chybí průměr závěsného oka. Práce svým zpracováním i rozsahem výrazně překračuje zadání a dává do protikladu přístup konstruktéra vůči axiomům literatury - např. výpočet pera.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jonák, Martin

Předložená bakalářská práce zabývající se návrhem magnetického separátoru splňuje všechny požadavky zadání i formální náležitosti. Autor se dané problematice věnuje téměř vyčerpávajícím způsobem, což lze na jednu stranu považovat za přínos, ale na stranu druhou vzhledem k rozsahu práce a ke skutečnosti, že se autor v některých kapitolách opakuje, se tato práce místy stává nepřehlednou. Z formálního hlediska autorovi vytýkám nevhodný způsob citování a místy drobné překlepy. Z věcného hlediska práce obsahuje několik nedostatků, mezi které patří ne zcela vhodný způsob pevnostní kontroly rámu, nevhodný způsob výpočtu délky drážky pro pero v podkapitole 3.2.4.67, špatný výsledek v 3.2.4.72 a na výkresu sestavy chybí některé důležité kóty. Celkově je práce na velmi dobré úrovni, hodnotím ji známkou B – velmi dobře a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83590