VRBOVÁ, A. Sestavení konsolidované účetní závěrky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Rajchlová, Jaroslava

Studentka zpracovávala poměrně obtížnou tématiku. Využila svoje znalosti, jak z výuky předmětu Konsolidace účetní závěrky, tak byla nucena získávat nové informace o obsahovém naplnění interní směrnice. Zde spatřuji velký přínos studentky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Autorka si vytyčila poměrně náročný úkol, a to sestavit kosnolidační pravidla. Následně byla zpracována konsolidovaná účetní závěrka. Autorka cíl bez výhrady splnila.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Konsolidační pravidla jsou sestavena správně, stejně jako byla správně provedena konsolidace účetních výkazů.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Postupové kroky jsou vysvětleny a použity adekvátně.
Praktická využitelnost výsledků A Výsledky autorčiny práce lze považovat za sestavení metodického postupu pro stanovení interní konsolidační směrnice podniku.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Diplomová práce splňuje požadované formální náležitosti. Z hlediska terminologického či odborné jazykové úrovně nemám připomínky.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kubovic, Pavel

Připomínka : strana 50, při stanovení jaká metoda bude kde využita, není vyjádřeno o jaký podíl se jedná.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 85805