MALÍNSKÝ, Z. Zařízení pro měření tepové frekvence [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Švrček, Martin

Student se důkladně seznámil s A/D převodníky firmy Analog Devices a mikrokontorlery Freescale z rodiny HC08. U mikrokontroleru se seznámil s jejich zapojením a s programy pro jejich ladění. Prostudoval možnosti a metody měření tepové frekvence z analýzy EKG. Na jejich základě navrhnul možné řešení pro měřič tepové frekvence. V projektu bylo navrženo zařízení, které se skládá z mikrokontroleru, A/D převodníku a podpůrných obvodů, umožňující měření a zobrazení aktuální tepové frekvence s využitím PC. Zařízení bylo nad rámec zadání realizováno a byla ověřena funkce jeho jednotlivých části. Kladně hodnotím strukturu a věcné zpracování předložené práce. Student přistupoval k projektu zodpovědně, samostatně a s velkým zájmem.. Prostudoval vhodnou literaturu a pravidelně svou práci konzultoval. Projekt doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce B 16/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Dlouhý, Jiří

Student prostudoval a popsal způsob snímání a zpracování EKG signálu a následného výpočtu tepové frekvence. Práce je zpracovaná důkladně a přehledně. Student navrhnul jak hardwarovou tak softwarovou část a z práce je patrné, že student rozumí dané problematice a je schopen samostatného návrhu zařízení. Student dále vytvořil přehledný program pro PC, ve kterém se zobrazuje naměřený EKG signál a následně z R-R intervalu počítá tepová frekvence. Nad rámec zadání student provedl realizaci zařízení a v práci jsou uvedeny praktické výsledky měření. K předložené práci mám jen velmi malé výhrady a to převážně v oblasti formálního zpracování. Z grafů na obrázcích 4 a 7 lze odečíst poněkud jiný mezní kmitočet než je vypočten pomocí vzorců a není zde popsána jedna osa y, 5 obrázků v práci má nízkou kvalitu. Po technické stránce je ovšem text velmi dobře zpracován.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 49/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 12396