GAVAČ, A. Návrh Stirlingova motoru pracujícího při nízkém rozdílu teplot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlák, Josef

Posuzovaná bakalářská práce je zpracována v souladu se zadáním na výborné úrovni. Jedná se o práci řešící návrh, rozbor a problematiku výroby modelu Stirlingova motoru, který ke svému chodu využívá Stirlingův termodynamický cyklus. Z důvodu použitého materiálu (ABSplus plast) je celý model řešen tak, aby pracoval při nízkém rozdílu teplot. Teoretická část práce je zaměřena od historie až po současnost principem a detailním popisem funkce Stlirlingova motoru, doplněného o termodynamické závislosti, včetně jeho využití v praxi. Součástí teorie je rovněž popis jednotlivých výhod a nevýhod Stirlingových motorů v porovnání se spalovacími motory a rozbor aplikované aditivní metody Fused Deposition Modeling, která byla použita pro výrobu modelu Stirlingova motoru. Praktická část práce se zabývá tvorbou 3D modelu Stirlingova motoru (počítačové modelování v parametrickém CAD programu Autodesk Inventor, kontrola výstupních dat) a jeho výrobou pomocí 3D tiskárny uPrint. Poslední část práce je věnována povrchové úpravě dílů a celkovému sestavení modelu Stirlingova motoru, jak z dílů tisknutých, tak z dílů kupovaných (spojovací materiál), nebo dílů vyrobených pomocí technologie třískového obrábění s využitím běžných konvenčních strojů. Práce je ukončena zhodnocením výroby modelu Stirlingova motoru s následnou diskusí, která popisuje problematické kroky, ke kterým docházelo v jednotlivých etapách výroby, včetně vyčíslení veškerých nákladů spojených s výrobou tohoto modelu. Student získával potřebné informace a podklady na pravidelných konzultacích a na různých školních pracovištích. Získané informace maximálně zužitkoval v předložené práci. Po grafické stránce je práce zpracována rovněž na výborné úrovni. Podklady potřebné pro svoji práci student čerpal z literárních, odborných a elektronických zdrojů, o které se také opírá. Při řešení bakalářské práce postupoval student správně. Prezentované výsledky jsou přesvědčivé a jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků, tabulek a grafických závislostí. Práce je přehledná a srozumitelná. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že student splnil zadání v plném rozsahu, a proto doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kolář, Ladislav

Velmi zdařilá, až výjimečná bakalářská práce. Všechny cíle BP byli splněny a práci plně doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 83579