ČERNICKÝ, M. Návrh na zefektivnění výroby strojírenského dílu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlák, Josef

Posuzovaná diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním na výborné úrovni. Práce se mimo jiné zabývá zejména návrhem na zefektivnění procesu obrábění válcové součásti FR-5327 Connector, která slouží jako spojovací prvek v hydraulickém obvodu. Teoretická část práce je zaměřena na charakteristiku a rozbor aplikovaných technologií třískového obrábění (operace soustružení, frézování a vrtání) a materiálů pro řezné nástroje. Praktická část práce se zabývá analýzou stávajícího stavu obrábění válcové součásti FR-5327 Connector a navrhuje inovativní řešení v podobě zefektivnění procesu obrábění přesunutím výroby na nové stroje Manurhin K´MX 532 Trend, které mají vyšší tuhost a umožňují navýšení řezných podmínek. Součástí práce je popis jednotlivých výrobních pracovišť včetně použitého nástrojového vybavení, které zahrnuje u procesu zefektivnění inovaci v podobě změny výrobního postupu, změny většiny řezných nástrojů a řezných podmínek potřebných pro výrobu válcové součásti FR-5327 Connector. Práce je ukončena technicko-ekonomickým zhodnocením, které je spojené s rozborem a porovnáním obou navržených variant výroby z pohledu výrobních nákladů a jednotkových časů. Posuzovaná diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním na výborné úrovni. Diplomant získával potřebné informace a podklady na pravidelných konzultacích nejen ve škole, ale převážně ve firmě Decoleta, a.s. Získané informace maximálně zužitkoval v předložené práci. Po grafické stránce je práce zpracována rovněž na výborné úrovni. Podklady potřebné pro svoji práci diplomant čerpal z literárních, odborných a elektronických zdrojů, o které se také opírá. Při řešení diplomové práce postupoval diplomant správně. Prezentované výsledky jsou přesvědčivé a jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků, grafů a tabulek. Práce je přehledná a srozumitelná. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že diplomant splnil zadání v plném rozsahu, a proto doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sliwková, Petra

Studentem předložená diplomová práce se zabývá obráběním hřídele ve společnosti Decoleta, a.s. V práci se vyskytuje několik typografických chyb (450°C, 60m/min) a chybně uvedená jednotka otáček (ot/min ). Práce je zpracována v souladu se zadáním. Student splnil zadání, proto doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 83576