ODEHNAL, O. Řezání vodním paprskem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kárník, Jan

Autor vypracoval na zadané téma závěrečnou práci, která se v podstatě dělí na část teoretickou a experimentální. V teoretické části autor popisuje jednotlivé metody a technologie obrábění vodním paprskem. V části experimentální pak porovnává získané vzorky z hlediska průstřelu a rychlosti posuvu. Autor pracoval samostatně a prokázal, že je mu téma, i s ohledem na jeho pracovní zkušenosti, velmi blízké. Postup při tvorbě práce konzultoval v rozumné míře se mnou a také se zástupci firmy ALFEKO s.r.o, kde mu bylo rovněž umožněno provést experimentální část práce. Výsledky dosažené v práci autor logicky komentuje. Práce působí uceleným dojmem a je logicky uspořádaná. Po stylistické a formální stránce je práce na velmi dobré úrovni. Z výše uvedených důvodů doporučuji autorovu práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Fic, Miloslav

Bakalářská práce se zabývá stále aktuálním tématem řezání vodním paprskem a především kvalitou řezu při různém nastavení řezného režimu. V práci se student věnoval jak technologii čistého vodního paprsku, tak paprsku s abrazivem. Celá první kapitola obsahuje rozdělení metod řezání vodním paprskem, principy a teoretický rozbor jednotlivých metod. Dále je uveden popis oblastí, které jsou rozlišitelné na vzorku řezaném vodním paprskem. Nechybí výpis výhod a nevýhod řezání vodním paprskem ve srovnání s ostatními metodami běžně využívanými k dělení materiálu. Popis hlavních komponent hydraulického systému je ve druhé kapitole. Ve třetí kapitole je představen experiment a jeho výsledky. Experiment spočívá v různém nastavení průstřelu, rychlosti řezu a podpůrných funkcí a následném vizuálním vyhodnocení kvality řezu vzorků z hliníkového plechu. Práce je logicky uspořádána a nepostrádá patřičné citace původních zdrojů. K popisu tabulek a obrázků bylo zvoleno poměrně malé písmo šedé barvy, což vizuálně zaniká. Číslování rovnic není zarovnáno s textem. Rovnice (1.6) a (1.8) jsou identické, není tedy nutné jejich zdvojení. Student zaměnil napětí v materiálu s tlakem a v kapitole 1.9. zmatečně pracuje s pojmem tlak paprsku. Ve vztahu (1.4) pro výpočet rychlosti pístu hydrogenerátoru vystupuje chybně S0 jako plocha průřezu dýzy. V praktické části by bylo vhodné graficky znázornit hloubku řezného opotřebení, deformačního opotřebení nebo zvolit objektivně ověřitelný ukazatel pro hodnocení kvality řezu, aby bylo možné odlišit rozdílnou kvalitu řezu. Přesto byl student schopen vyvozovat závěry z experimentu a to dle své zkušenosti z praxe. Práce působí uceleným dojmem a je vhodně doplněna ilustracemi a obrázky řezací stanice. Přes drobné nedostatky dosahuje bakalářská práce velmi dobré úrovně, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 83577