KONEČNÝ, J. Racionalizace výroby skříní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Osička, Karel

Předložená diplomová práce se zabývá reorganizací výroby těles skříní vstřikovacích čerpadel, kdy stávající řešení výroby pomocí obráběcí linky je nahrazeno variantou splňující požadavek pružné výroby. Hlavní body práce tvoří návrh operací, výběr nástrojů, výběr řezných podmínek, návrh upínacího přípravku a technicko-ekonomické vyhodnocení nově zavedené výroby. Autor prokázal znalost a dobrou orientaci v dané problematice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Prokop, Jaroslav

Předložená diplomová práce je zaměřena na racionalizaci výroby skříní vstřikovacích čerpadel. V podstatě jde o náhradu stávajícího výrobního zařízení obráběcími centry, V úvodních částech autor podrobně rozebírá teorii strojního obrábění a provádí analýzu součástkové záklsdny. Těžiště práce spočívá ve vlastním návrhu racinalizačních opatření, zpracování příslušného výrobního postupu a technicko-ekonomického vyhodnocení. K práci mám následující připomínky: a) L16 - Vztah (1.15) nedává relevantní výsledky-viz např. pro půměr 20 mm. b) V práci jsou zaměněny pojmy "čerpadlo" a "skříň čerpadla" - L22, 23 c) Stávaící řešení výroby - část 2.2 - L23 až 26 - je charakterizováno verbálně a doplněno fotografiemi. Použitý způsob neposkytuje plnohodnotnou informaci. d) V práci se vyskytují technicky nepřesné formulace. L28 - Obráběcí linka se nahradí třemi operacemi... L29 - Náhrada ... ve dvou operacích ... L36 - pro dlouhou trvanlivost.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 83541