RŮČKA, M. Hydraulické shrabovací česle [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Malášek, Jiří

Autor vybral jeden ze dvou hlavních způsobů řešení těchto strojních zařízení. Návrh konstrukce a výpočty jsou správně zpracovány dle informačních podkladů. MKP kontrola hrabla se stěrkou zasluhuje podrobnější popis. Na výkrese sestavy chybí poloha kotvení vůči stroji, šířka česlí (kanálu), konstrukční dokumentace je rozsáhlá s řadou drobných pochybení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Malach, František

Návrh hydraulických česlí obsahuje vhodné rešerše, řadu základních výpočtů dle literatury a nepříliš srozumitelnou MKP hrabla. Výkres sestavy i detaily prokazují řadu konstrukčních i kreslících pochybení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 83546