ŠTEFKO, M. Zdokonalení řídících a analyzačních technik vývojového modelu SPM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Šulc, Dalibor

Marcel Štefko při práci na zadání této bakalářské práce prokázal výbornou schopnost se rychle učit a osvojovat si znalosti nejen z oborů fyziky. Pracoval na vylepšení vývojového modelu mikroskopu atomárních sil, který má sloužit k popularizaci nanotechnologií a přispět k lepšímu pochopení problematiky sondových mikroskopů. Stávající model doplnil jednodeskovým počítačem tak, aby už nebyl potřeba další prezentační notebook a naprogramoval veškerý software potřebný pro provoz. Dále zpracoval rešerši různých makroskopických analogií sondových mikroskopů, z nichž jednu vybral a na vývojovém modelu úspěšně realizoval. Student zadání v plné míře splnil, pracoval samostatně, svědomitě a celou práci odevzdal s předstihem. Jeho práce poslouží jako základ k publikaci v impaktovaném časopise.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Nováček, Zdeněk

Autor se ve své práci zaměřuje na vývoj modelu rastrovacího sondového mikroskopu (SPM). Využití podobných pomůcek ve výuce pomáhá studentům lépe pochopit základní principy popisovaných zařízení, lépe si zapamatovat detaily a činí výuku atraktivnější. V úvodní části práce je stručně představen princip SPM a několik možností, jak jej demonstrovat. Pro volbu vhodné makroskopické analogie je nezbytné seznámit se s funkcí a principem reálné mikroskopické techniky, jak je v další části práce uvedeno. Praktická část vychází z modelu již dříve sestaveného, který autor doplnil o zpětnovazební řízení v režimu konstantní interakce, poklepový režim mikroskopie atomátních sil a především o řídicí rozhraní. Toto rozhraní je založeno na integrovaném mikropočítači Raspberry Pi, na němž se spouští řídicí software, který autor implementoval v jazyce Python. Závěrečná část se věnuje buzení a charakterizaci oscilací sondy. Mým dotazem do diskuse je typická amplituda a jakost použitého kantileveru a zda autor zvažoval také možnost měření v režimu frekvenční modulace. U jednotlivých nově implementovaných technik postrádám ukázky měření nebo zhodnocení dosažených parametrů. Práci hodnotím celkovým stupněm B a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83526