KREMZ, P. Vývoj regulace ventilačních turbín [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Malášek, Jiří

Úvodem práce je kvalitní rešeršní rozbor, následují detailní konstrukční zdokumentovávání ventilačních turbín a jejich regulací, pružin, potrubí, lopatek. Konstrukční modely jsou komplikované a pracné, rovněž porovnávání výkonnostních charakteristik jednotlivých výrobců je obtížně proveditelné z hlediska různých podmínek i rozsahů měření. Autor se touto prací úspěšně účastnil vývoje regulací ventilačních turbín dle přihlášek vynálezů VUT v Brně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jonák, Martin

Předložená bakalářská práce je spíše rešeršního typu a autor se v ní věnuje problematice ventilačních turbín, možnostem jejich regulace a výkonovým charakteristikám. Dále autor vytvořil dle podkladů 3D modely těchto turbín. Přestože je práce z věcného hlediska v pořádku a splňuje požadavky zadání, obsahuje i řadu nedostatků, které by se v tomto typu prací vyskytovat neměly. Zejména se jedná o velmi slabý úvod a malé množství citovaných zdrojů. Rovněž nízká kvalita mnoha obrázků zhoršuje celkový dojem z práce. V kapitole 5 oceňuji popis postupu při vytváření jednotlivých modelů i přesto, že se jedná spíše o vyprávění, než o technický text. Naopak v kapitole 6, která je rovněž přínosem, doprovodný text zcela chybí. Celkově je práce na dobré úrovni a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 83604