OBRLÍK, J. Ranque-Hilshova vírová trubice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Šnajdárek, Ladislav

Student prokázal během tvorby své práce schopnost zpracovat množství článků obsahující experimentální měření Ranque-Hilshovy trubice a sestavit z nich souhrn parametrů, sloužící pro nastavení experimentu již vytvořené trubice. Provedl samotný experiment i zpracování výsledků dle dostupné teorie. I když z uspořádání práce není zcela zřejmé, na základě rešerše a experimentu provedl ideový vlastní návrh konfigurace trubice za účelem proměření rychlostního a teplotního pole ve vnitřní části trubice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Brázdil, Marian

Cílem práce bylo zjištění provozních parametrů vyřazené vírové trubice, která se nachází na Energetickém ústavu. Z tohoto důvodu měla být provedena obecná řešerše týkající se vírových trubic a rešerše experimentálních měření, která by umožnila následně v praktické části práce provedení experimentu a jeho vyhodnocení. Z hlediska obsahu práce, cíle práce byly v celém rozsahu splněny. V rešeršní části jsou uvedeny předpokládané principy termální seperace a citovány závěry většího množství odborných prací, které sledovaly vliv geometrických parametrů na výstupní parametry trubic. S přihlédnutím k těmto závěrům je v experimentální části práce navržena vlastní vírová trubice z akrylátu se čtyřmi tangenciálními dýzami. Je popsána měřící sestava, resp. provedení experimentu. Na vyřazené trubici je provedena série měření výstupních parametrů (teploty, účinnosti) v závislosti na tlaku, poloze kuželového ventilu a velikosti clony. Po formální stránce: text je logicky členěný, práce přehledně zpracovaná. V kap. 6 jsou špatně číslovány grafy, překlepů je minimum. Chybí seznam obrázků a grafů, v seznamu symbolů jednotky. Celková úroveň práce je výborná, ale nepochopitelně výsledný dojem kazí gramatické chyby.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83612