HALUZA, Z. Teoretický model linkové výroby pro výrobu plynem izolovaných komponent VVN [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Špinka, Jiří

Diplomant pan Haluza řešil práci zadanou z praxe z firmy ABB. Splnil zadání práce bezezbytku, pracoval velice samostatně, pravidelně práce konzultoval, spolupracoval s firmou ABB a dobře využíval literární prameny. Provedl analýzu stávajícího stavu výroby plynem izolovaných rozvoden v ABB Brno, navrhl racionalizaci postupů lakování a úprav jednotlivých dílců rozvoden i se zaměřením na snížení počtu vad. Celý postup řešení je přínosný výsledky jsou logické. Závěry práce jsou akceptovatelné a dají se dobře využít v praxi. Doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
82

Posudek oponenta

Votava, Jakub

posudek v příloze

Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 85726