SKÁCEL, J. Studie srovnání vlastností pouzder QFN a BGA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Szendiuch, Ivan

1. Aktuálnost řešené problematiky Diplomová práce řeší aktuální problematiku z oblasti montáže moderních pouzder QFNa BGA, jež jsou významné v praktických aplikacích v souvislosti se spolehlivostí a jakostí elektronických sestav. U nás i ve světě je dosud velmi málo publikací o této problematice, a přitom poruchovost těchto pouzder je poměrně vysoká. Proto je práce zaměřena především na studium teplotních poměrů a odvodu tepla, které jejednou z hlavních příčin poruch. Je to téma aktuální i pro řadu výrobních firem. 2. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace Během zpracování diplomové práce chodil diplomant na konzultace vždy, když bylo třeba, a přitom pracoval samostatně a o stavu řešení podával pravidelně dílčí informace. Lze konstatovat, že diplomová práce je zpracována v požadovaném rozsahu a má nezbytnou inženýrskou úroveň, jak po odborné, tak i po formální stránce. Komunikace s diplomantem byla v celém průběhu řešení bezproblémová. 3. Aktivita při dokončování Aktivita diplomanta se zdravě stupňovala s blížícím se termínem odevzdání, a vše probíhalo dle stanoveného plánu. Vrchol aktivity vyústil v praktické části DP, kde byly realizovány a experimentálně ověřeny funkční vzorky, získány nové výsledky a také cenné poznatky. 4. Práce s literaturou a praktické výstupy Diplomant dokázal pracovat s dodanou literaturou, komunikovat s dodavateli a prokázal dobrou schopnosti se v dané problematice orientovat. Část výsledků prezentoval na studentské vědecké konferenci.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Psota, Boleslav

Předložená práce se zabývá charakteristikou elektronických pouzder typu QFN a BGA. Student v práci využívá jak experimentální měření, tak počítačovou simulaci, pomocí nichž pouzdra porovnává zejména z hlediska teplotního managementu. Práce je přehledně strukturovaná a formálně na velmi dobré úrovni; po odborné stránce nepřináší mnoho nových poznatků, avšak stanovené cíle práce jsou zcela splněny. Student prokázal inženýrské schopnosti a práci doporučuji k obhajobě a hodnotím 82 body, tedy známkou B.

Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 85712