MALINČÍK, O. Otevřená platforma mobilního telefonu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Macháň, Ladislav

Cílem práce bylo navrhnout a realizovat mobilní telefon, jehož návrh a konstrukce musí umožňovat snadnou reprodukovatelnost pomocí běžných amatérských nástrojů. Všechny požadavky specifikované v zadání diplomové práce byly studentem bezezbytku splněny. Praktický výstup práce byl dokončen v dostatečném předstihu. Díky tomu jej bylo možné testovat a odladit drobné nedostatky. V současné době je zařízení plně funkční. Student byl v průběhu řešení diplomové práce samostatný. Na konzultace chodil připraven. Na základě diskuse během konzultací bylo patrné, že se nejprve problém snažil vyřešit samostatně a teprve, když si nebyl zcela jistý, tak žádal o konzultaci. Po formální stránce nemám k práci žádné připomínky. Svým pečlivým zpracováním a kvalitními obrázky ji řadím k těm nejlepším, které jsem kdy recenzoval. Kvalitu práce dokazuje i dosažení druhého místa na studentské soutěži EEICT 2015.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Šteffan, Pavel

Student Bc. Ondřej Malinčík vypracoval diplomovou práci na téma „Otevřená platforma mobilního telefonu“. Cílem práce byl návrh a realizace otevřené platformy mobilního telefonu. Předložená práce působí uceleným dojmem, jednotlivé kapitoly na sebe navazují a vhodně se doplňují. Student si stanovil požadavky na systémovou platformu telefonu, následně provedl její návrh a samotnou realizaci. Realizované části otestoval a provedl jejich doladění. Všechny postupy řádně popsal, vzniklé problémy odůvodnil a provedl jejich odstranění nebo předložil možné řešení. Samotnou část potom tvoří softwarové vybavení realizovaného mobilního telefonu, které ukazuje potenciál vytvořeného zařízení. Práce je náležitě doplněna názornými ilustračními obrázky a vývojovými diagramy. Student vhodně cituje použitou literaturu a v dostatečném množství. Práce splňuje zadání v celém rozsahu. Práci hodnotím jako velmi zdařilou s velkým potenciálem. Při řešení student prokázal své odborné znalosti a orientaci v dané problematice. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 85706