BOCHNÍČEK, O. Skutečná energetická náročnost plug-in hybridů a elektromobilů v závislosti na místě provozu vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Fišer, Jan

Pana Ondřej Bochníček zpracoval práci na téma Skutečná energetická náročnost plug-in hybridů a elektromobilů v závislosti na místě provozu vozidla. Hlavním cílem práce bylo provést srovnání několika vybraných typů "automobilů do zásuvky" s adekvátními typy automobilů na fosilní paliva z pohledu energetické spotřeby a vyprodukovaných emisí CO2. Energetická náročnost EV vozidel se při provozu v různých zemích světa totiž může značně lišit, neboť energetické mixy jednotlivých zemí/regionů jsou často založeny na využití různých technologií pro výrobu el. energie. Student téma zpracoval naprosto samostatně, provedl rozsáhlou rešerši pro získání informací a dat nutných pro výpočty a podařilo se mu získat i data o energetické náročnosti elektromobilů přímo od jejich provozovatelů/majitelů. Dále sestavil postup pro výpočet energetické náročnosti výroby el. energie a nepřímých emisí CO2, kde uplatnil získaná data a následně výsledky uspořádal do přehledného vyhodnocení. K práci pana Ondřeje Bochníčka nemám žádné připomínky a hodnotím ji stupněm výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pokorný, Jan

Cílem této práce bylo určit skutečnou energetickou náročnost elektromobilů a plug-in hybrid v závislosti na místě provozu. Student zde také rozebírá ekologičnost jejich provozu (produkce CO2) s přihlédnutím k tomu jak se elektřina získává v jednotlivých zemích. Z práce jasně vyplývá, že ekologičnost elektromobilu je úzce spjata s využíváním obnovitelných zdrojů energií, viz Norsko. Zajímavým výstupem práce je také porovnání dnes běžně provozovaných vozů na fosilní paliva s auty na el. pohon. Ke grafické úpravě mám výhradu a to: Popis tabulek tučným písmem velice nezpřehledňuje orientaci v práci, což je umocněno tím, že práce má jak množství podkapitol, tak i tabulek. Také bych uvažoval o stručnější osnově, čtyři podkapitoly na jednu stranu se mi zdá už příliš (str. 21, 47…). Práce je díky tomu až zbytečně členitá, např. str. 18 Plug-in hybridy a na téže straně Příklady plug-in hybridů by stačilo sloučit do jedné podkapitoly. Číslování obrázků typu 6.1.1-1 je pak důsledkem přílišné členitosti práce. Jinak je práce na dobré úrovni a oceňuji zejména práci s literaturou, kdy bylo potřeba posbírat informace z velkého množství zdrojů i zahraničních. Vlastní přínos práce vidím v analýze těchto informací a jejich shrnutí do jasných závěrů. Cíle práce byly splněny, a proto tuto práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji VELMI DOBŘE (B).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83670