SADOVSKÝ, H. Návrh uzlu křídlo-trup kompozitního letounu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Juračka, Jaroslav

Diplomant pracoval na základě pokynů a požadavků vedoucího, na konzultace přicházel připraveně s vlastními návrhy technického řešení. Přesto v závěrečné fázi se projevil časový deficit a vlastní obsah a forma práce plně neodpovídá požadavkům vedoucího. Práce obsahuje řadu nejasností a nedostatečně popsaného technického řešení, které není dostatečně podloženo výpočty. Práce postrádá návrh zadního závěsu a návrh konstrukce střední části trupu. Vlastní konstrukční řešení má některé konstrukční chyby.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Šplíchal, Jan

Předložená diplomová práce autora Bc. Hynka Sadovského řeší návrh uzlu křídlo-trup pro kompozitní letounu. V první části autor provedl rozbor a výběr koncepce řešení. Tato část také obsahuje kapitoly, které se týkají využití kompozitních materiálů v letectví, škoda jen že uplatnění kompozitních materiálu je zde prezentováno na zcela jiné kategorii letadel, něž která je dále řešena. Dále pak volba koncepce na základě značně nejasného hmotnostního rozboru části konstrukce může být zavádějící. Kapitoly týkající se návrhu a pevnostní analýzy obsahují značné množství chyb a pochybení (stanovení elastické osy, chyby v průbězích VVU, chybné předpoklady o namáhání čepu). Samotné konstrukční řešení spoje má poměrně hodně konstrukčních chyb a navíc konstrukční návrh je zaměřen jen na jeden závěs křídlo trup, druhý závěs není v diplomové práce vůbec řešen. Hlavním úkolem této diplomové práce bylo stanovit zatížení a provést pevnostní kontrolu jednotlivých částí spojení křídlo-trup. Tento cíl nebyl splněn, autor sice provedl návrh čepu, ale jeho pevnostní kontrola není úplná a správná a je provedena pouze na jednom závěsu. Práce působí necelistvým a nepřehledným dojmem. V první části práce chybí citace některých obrázků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání F
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
F

Otázky

eVSKP id 83672