HEGER, K. Návrh elektroniky autonomního monitorovacího systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Hadaš, Zdeněk

Cílem práce bylo navrhnout elektroniku pro vyhodnocování množství generované elektrické energie z rázů, např. v dopravě. Cíle práce byly částečně splněny především díky zakoupenému komerčnímu řešení dataloggeru a zhodnocení pomocí simulačních experimentů. Student nevyužil svůj potenciál při řešení daného problému, samostatnost zpracování dané problematiky byla malá, vlastní přínos a použité řešení jsou pouze dostatečné. Nicméně práce po stránce logického uspořádání a stylistické úpravy je na dobré úrovni, bohužel naznačené technické řešení daného problému nejsou dotažené do reálné aplikace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu E
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Houška, Pavel

Předložená diplomová práce „Návrh elektroniky autonomního monitorovacího systému“ je rozdělena do pěti částí. V úvodní části je zpracován přehled autonomních diagnostických systémů napájených z “energy harvesting” zdrojů. Druhá část obsahuje stručný popis vibračního generátoru Dr. Hadaše. V třetí části práce je rešerše čtyř “power management” obvodů bez jakéhokoliv závěru. Čtvrtá část práce řeší vlastní návrh autonomního diagnostického systému. V poslední části práce jsou shrnuty výsledky experimentů. Práce je extrémně zmatečná, sice obsahuje kapitolu cíle práce, ale v těchto cílech chybí specifikace toho, pro jaké účely je monitorovací systém navrhován, s jakou přesností a na jakých frekvencích se mají měřit a zaznamenávat. Dále chybí rozhodnutí, jestli bude monitorovací systém napájen z vibračního generátoru, nebo bude mít externí napájení. Po přečtení kapitoly 4, si tak čtenář udělá představu, že monitorovací systém bude napájen z vibračního generátoru a následně je překvapen, když se v kapitole 7.1.5 dozví strukturu napájení systému a nakonec v kapitole 8 se ho dorazí informace o tom, že pro měření byl použit komerční monitorovací systém. Velmi nevhodná se mi jeví organizace kapitol 7.1 Struktura energy harvesting systému, ve které je proveden návrh monitorovacího systému a teprve za ní je v kapitole 7.2 provedena simulace parametrů vibračního generátoru, na základě kterých měl být návrh proveden. Celkově předložená práce působí dojmem, že autor chtěl dělat úplně všechno, ale nic neudělal dostatečně dobře a nakonec si to koupil hotové. Přesto předloženou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 83666