SCHILLER, P. Rozbor výroby tlakové nádoby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Sestavené řešení vychází z firemní situace, kde probíhá výroba ve vícesměnném provozu. V popisovaného výrobku jsou nutné jak obráběcí, tak i tvářecí procesy. Autor se zaměřil na vytipování kritického místa, což je právě tvářecí operace mimo jiné s časovou náročností na vychladnutí rozpracovaného kusu. Toto místo přímo ovlivňuje směnnost. Navrhnul variatu řešení, jejíž technicko-organizační podstatu doložil ekonomickou úvahou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jaroš, Aleš

Předložená bakalářská práce na téma Rozbor výroby tlakové nádoby je na dobré technické úrovni a řeší aktuální problematiku výrobní společnosti. Za kritická místa současné výroby byly zvoleny operace kování dna a hrdla. Výsledkem navržené výrobního procesu je zakoupení nového tvářecího stroje RM 50/2, který umožní snížení počtu směn ze tří na dvě. Součástí práce je i technicko-ekonomické zhodnocení. V bakalářské práci se vyskytují překlepy a nedostatky (např. stejný název obrázků 3.5 a 3.6). Součástí práce je 6 příloh, student uvádí pouze 8 literárních pramenů (knižních i elektronických). Vytyčené cíle bakalářské práce jsou splněny a tímto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83699