BERÁNEK, J. Pásový podvozek lesního traktoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Škopán, Miroslav

Předložená práce se zabývá koncepčními řešeními pásových podvozků lesních vyvážecích strojů. Dále práce obsahuje i koncepční návrh vlastního pásového podvozku pro zadané provozní parametry. Při své práci autor využíval jak běžných znalostí, získaných v průběhu svého studia, tak zejména řadu zdrojů zejména z internetu. Práce je zpracována vcelku pečlivě a je logicky a přehledně členěna Práce obsahuje velmi podrobnou a zcela původní kritickou rešerši řešení konstrukce vyvážecích traktorů. Dále obsahuje zjednodušený návrh pásového podvozku (konstrukční návrh a částečný funkční a pevnostní výpočet částečnou výkresovou dokumentaci - celkovou sestavu a podsestavu pojezdové kladky. Dle řešené problematiky a s ohledem na svůj charakter má práce přiměřený rozsah. V práci je však několik nedostatků věcného i formálního charakteru. Konkrétně se jedná o: - drobné překlepy (např. popis obr. 10, str. 17, 31, 34 apod.), - občas nevhodné slovní obraty (např. "síla oceli" na str. 15 apod.), v některých částech textu se objevují "anglikanismy" vzniklé z překladů, - není uvedený cíl práce. Pouze v kap. 8 je uveden jeden z částečných cílů, - v kap. 3.2 není uvedeno, jak se vlastnosti odlišují dle použití materiálu pásu (pásy kovové traktorové a pásy pryžové), - za zbytečně rozsáhlou považuji část věnovanou nasazování pásů a jejich napínání, - v kap. 4.4 by měly být uvedeny také požadované hodnoty měrných tlaků na půdu v jednotlivých terénech a také hodnoty, dosahované u běžných strojů, - v úvodu kap. 8 je chybná interpretace zadání - 3500 kg není hmotnost vyvážečky, ale hmotnost připadající na jeden pásový podvozek, - text v posledním odstavci na str. 34 není technicky korektní, - u grafů na str. 35 chybějí čísla obrázků s popisem, - početně není zdůvodněna volba hydromotoru na str. 34 Předložená práce má i přes některé výše uvedené nedostatky celkově solidní úroveň a je plně v souladu se zadáním. Jakub Beránek ve své bakalářské práci prokázal odpovídající znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce či pokračování v dalším stupni studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kašpárek, Jaroslav

Student se zabývá ve své práci koncepcí pásového podvozku lesního traktoru. Bakalářská práce studenta Beránka má závažné nedostatky a naplnila požadavky a cíle zadání jen v oblasti rešeršní části práce. Rozsah rešeršní části práce je přiměřený konstrukčnímu zaměření práce, student se ke každé komponentě vyjadřuje věcně a stručně. V kapitole 4.3 týkající se napínání pásového podvozku student pojal jako manuál k nasazování kolopásů. Konstrukční část práce je z pohledu výpočtového zoufalá, neboť veškeré hodnoty výpočtů jsou uvedeny v neoznačené tabulce na straně 40 a nejsou dohledatelné jejich obecné ani dosazené vzorce. Zvláště výhrady mám k těmto nedostatkům: -netechnické vyjadřování !!!! – str. 12, 13, 15, 17, 21, 28, 33, 36, 39!!! -nesrozumitelná skladba některých vět -str. 34 – neznámý vypočet tažné síly -str. 35 – zajímavá technologie tvorby svařence. -str. 39 – zajímavá technologie montáže čepu. Z hlediska formálnosti a logického uspořádání je práce na uspokojivé úrovni. Po stránce grafického zpracování mám v práci výhrady ke kvalitám obrázků a popisům obrázků. Z hlediska pravopisu je v práci mnoho překlepů (např strana 16, 20, 33, 34), netechnické vyjadřování je všudypřítomné. Student se důkladně odvolává na citace obrázků, citace zdrojů v textové části student asi v zásadě odmítl vytvářet. Rozsah citace je slabý, citace na internetové odkazy neodpovídají zásadám citace dané normou a směrnicí rektora a pokyny děkana. Schopnost interpretovat své výsledky jsou v práci studenta na velmi nedobré úrovni. Student dle mého pohledu čtenáře neprokázal zájem o problematiku v oblasti pásových podvozků. Přesto s velkou výhradou doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry F
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Práce s literaturou včetně citací E
Grafická, stylistická úprava a pravopis F
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 83684