ZÁVODNÝ, T. Úprava sériově vyráběného spalovacího motoru na motor pro závodní použití [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Maršálek, Ondřej

Student splnil rozsah zadání ve všech ohledech. Při jeho vypracovávání prokázal schopnost samostatné práce a respektoval doporučení a připomínky vedoucího. Dále projevil velkou snahu a schopnost se samostatně naučit pracovat s novým softwarovým nástrojem, což hodnotím velmi kladně. Práce je poměrně dobře zpracovaná z hlediska grafické úpravy. Z hlediska stylistiky a pravopisu je zde možné vytknout pouze mírné problémy s neobratně formulovanými větami, nebo chybné použití přídavného jména „kroutící“ (správně přídavné jméno účelové – „krouticí“) například na straně 28. Úroveň a rozsah jednoznačně koresponduje s požadavky kladenými na bakalářské práce. Závěrem lze uvést, že se jedná o kvalitní bakalářskou práci, na jejímž základě by bylo možné postavit diplomovou práci, zabývající se například pevnostními kontrolami jednotlivých komponent spalovacího motoru. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Knotek, Jiří

Pan Závodný zpracoval práci, která popisuje přestavbu sériového motoru pro závodní použití. V první části práce popisuje změny, které proběhly při přestavbě motoru a v druhé části popisuje vytvoření výpočetního modelu původního i upraveného motoru. Práce je na velmi vysoké úrovni i přes některé malé nepřesnosti, které se v ní vyskytují. Student využil mnohem pokročilejší model, než bylo k této úloze potřeba, což by umožnilo dále pokračovat v analýze vlivu úprav na namáhání jednotlivých součástí motoru. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 83635