JAKUBEC, P. Vady ocelových odlitků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Pernica, Vítězslav

Student Petr Jakubec vypracoval bakalářskou práci zcela samostatně a konzultací se zúčastňoval ve stanovené termíny. Autor v práci zprvu popisuje vývoj klasifikace vad a definuje tento pojem. Dále práce popisuje vady vyskytující se při výrobě ocelových odlitků a nastiňuje jejich možné příčiny a odstranění. Student přistupoval k práci zodpovědně, prokázal schopnost vyhledat a zpracovat informace na dané téma. V grafické a stylistické úpravě lze vytknout méně citlivé zasazení obrázků vůči textu. Jinak je práce logicky uspořádána a splnila požadavky kladené na bakalářskou práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kaňa, Václav

Cílem předložené bakalářské práce s názvem „Vady ocelových odlitků“ bylo zpracovat literární rešerši pojednávající o nejčastěji se vyskytujících vadách ocelových odlitků. Práce je zpracována přehledně a je logicky rozčleněna do jednotlivých kapitol. Vlastní text zaujímá 25 stran. V práci je použito celkem 23 názorných obrázků a 2 tabulky. Čerpáno bylo z celkem 25-ti literárních pramenů. Co se týká chyb, práce neobsahuje žádné zásadní odborné chyby. I po jazykové a stylistické stránce je na poměrně dobré úrovni. Nalezené chyby byly spíše drobnějšího charakteru. Chyby a připomínky: - na str. 29, poslední věta kapitoly 4.3.4 je poněkud zkomolená a neúplná - str. 30, kapitola Vměstky, je chybně uvedeno jméno autora klasifikace typů vměstků, je zde napsáno Simma a Dahle, správně má samozřejmě být Sims a Dahle Tyto drobné chyby však nijak výrazně nesnižují odbornou úroveň této bakalářské práce, kterou považuji za velmi dobrou, a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 83619