KINC, J. Využití vysokotlakého chlazení na dlouhotočných automatech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlák, Josef

Posuzovaná diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním na výborné úrovni. Práce se mimo jiné zabývá zejména návrhem na využití technologie vysokotlakého chlazení při soustružení vnějšího válcového průměru na dlouhotočném automatu. Teoretická část práce je zaměřena na charakteristiku a rozbor dlouhotočných automatů, aplikaci technologie vysokotlakého chlazení, volbu řezných kapalin a průvodní jevy řezného procesu (vznik tepla a teploty při obrábění). Praktická část práce se zabývá experimentálními zkouškami provedenými na dlouhotočném automatu, které jsou spojeny se sledováním změn na válcové ploše obrobku vzhledem k nastavení vysokotlakého chlazení (10 MPa, 5 MPa, konvenční technologie chlazení) s následnou analýzou jakosti povrchu obrobku (Ra, Rz), tvrdosti materiálu po obrábění, trvanlivosti nástrojů, počtu otlaků na obrobcích – poškození od třísek a tvaru třísek. Součástí práce jsou provedené analýzy z průběhu experimentů pro soustružené průměry 3 mm; 4,5 mm a 6 mm a použité vysokotlaké chlazení, včetně aplikovaného nástrojového vybavení a řezných podmínek potřebných pro obrobení vnější válcové plochy. Práce je ukončena technicko-ekonomickým zhodnocením, které je spojeno s rozborem a vyčíslením návratnosti investic vložených do vysokotlakých jednotek SFB-301 eco hodnocených pro každý soustružený průměr zvlášť. V následující diskusi jsou analyzovány přínosy technologie vysokotlakého chlazení z různých hledisek (hodnocení tvrdosti po obrábění, hodnocení jakosti povrchu, hodnocení trvanlivosti nástroje, hodnocení třísky) a porovnány s konvenční technologií chlazení (bez použití vysokotlakého chlazení). Posuzovaná diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním na výborné úrovni. Diplomant získával potřebné informace a podklady na pravidelných konzultacích nejen ve škole, ale převážně v nejmenované společnosti. Získané informace maximálně zužitkoval v předložené práci. Po grafické stránce je práce zpracována rovněž na výborné úrovni. Podklady potřebné pro svoji práci diplomant čerpal z literárních, odborných a elektronických zdrojů, o které se také opírá. Při řešení diplomové práce postupoval diplomant správně. Prezentované výsledky jsou přesvědčivé a jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků, grafů a tabulek. Práce je přehledná a srozumitelná. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že diplomant splnil zadání v plném rozsahu, a proto doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kouřil, Karel

Diplomant při zpracování práce prokázal schopnost samostatně řešit technický úkol, orientuje se v teoretických základech, v odpovídajícím rozsahu naplánoval a realizoval experimentální část. Dílčí nedostatky jsou v interpretaci výsledků. Práci hodnotím jako velmi dobrou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83657