ŠKRABÁLEK, P. Návrh CNC technologie součásti "hřídel" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Řešení obráběcího procesu víceméně náročné součásti vychází z firemních podmínek. Autor rozebírá možné varianty polotovaru a následně se zaměřuje na jeho obrábění. Vliv svařování související s polotovarem je v tomto procesu zahrnut. Rovněž jsou rozebírány možnosti využití strojového zařízení ve firmě. V tomto objektivním pohledu jsou formulovány podmínky řešení, jejichž výsledky se objevují v závěrečné části. Doložené kapitoly bakalářské práce mají dobrou typografickou úroveň, po technické stránce jsou vypovídající, ovšem gramatika v nich má nedostatky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kolář, Ladislav

Autor v práci rozebírá provedená vylepšení výroby součásti hřídele v konkrétním strojírenském podniku a dále navrhuje další možnost zlepšení. Práce obsahuje časté stylistické a gramatické chyby. Ale i přesto splňuje všechny požadavky na BP a proto ji doporučuji k obhajobě s hodnocením dobře C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 83707