SNÁŠELOVÁ, D. Deformačně-napěťová analýza dentálního implantátu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Marcián, Petr

Dana Snášelová vypracovala práci na téma z oblasti stomatologické biomechaniky. Zabývala se problematikou dentálních implantátů. V práci provedla rešeršní studii, která mohla být v některých pasážích trochu více diskutována. Stěžejní částí práce je řešení deformačně napěťových stavů pomocí výpočtového modelování. Autorka využila pro tvorbu výpočtových modelů data pořízená na mikro CT zařízení, z nichž vytvořila modely geometrie kostních tkání s respektováním trámčině struktury. Autorka dále provedla analýzu výsledků a vyvodila z nich logické závěry. Pravidelně se účastnila konzultací a na práci pracovala svědomitě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Florian, Zdeněk

Studentka Dana Snášelová se ve své bakalářské práci zabývá aktuální problematikou, biomechanické analýzy dentálního implantátu. Práce obsahuje 45 stran a je logicky rozčleněna do devíti kapitol. Po krátkém úvodu a formulaci problému následují kapitoly popisující historii stomatologické implantologie a přehled, v současné době, vyráběných implantátů. Tato kapitola se zaměřuje nejen na typy, ale také na materiál a výrobce implantátů. Nezbytnou součástí biomechanických prací je stručná anatomie řešeného problému, na kterou logicky navazuje kapitola popisující aplikaci dentálního implantátu do čelisti. Přestože, explicitně chybí kapitola „Rešeršní studie,“ jsou v předchozích kapitolách odkazy na použitou literaturu a z textu vyplývá, že studentka s literaturou aktivně pracovala. Kapitola sedmá obsahuje analýzu metody řešení. Následující kapitoly jsou věnovány tvorbě výpočtového modelu, řešení a deformačně napěťové analýze. V tvorbě výpočtového modelu je detailně popsaná tvorba modelu geometrie, zatížení a vazeb. Určitý nedostatek spatřuji ve specifikaci materiálů na bázi titanu. Například na str. 32 je uvedena titanová slitina bez detailnějšího vymezení. Na základě řešení je v kapitole devět provedena prezentace a analýza výsledků, na které navazuje závěr. Studentka splnila cíle bakalářské práce. Přes drobné nedostatky ji doporučuji k obhajobě s navrhovaným hodnocením A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 83705