FILISTEIN, J. Obrábění součásti z hliníkové slitiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Bakalářská práce má zadané téma rozčleněno v přehledných kapitolách, názornost jde v souladu s technickým řešením. Autor vychází ze stávající situace obráběcích procesů ve firmě a snaží se objektivně podchytit problémy, které ji doprovázejí. Na základě svých úsudků předkládá možnosti řešení. Využívá moderní diamantové nástroje na obrábění Al odlitků odlitých tlakovým litím a upřesňuje podmínky upínání (čtyři versus tři upínací body). Výsledky nového obrábění jsou doloženy měřicími protokoly. Ve vyhodnocení není uveden původ vedlejších časů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Osička, Karel

Předložená bakalářská práce se zabývá technickou přípravou výroby vík alternátorů. V práci je proveden podrobný rozbor použité technologie včetně strojů a nástrojů. Dále jsou posouzeny jednotlivé technické problémy, které se vyskytly při vzorkování. V závěrečné části práce je provedeno ekonomické vyhodnocení, založené na výpočtech strojních časů. Trochu stručná je diskuze a závěr práce. Autor prokázal znalost dané problematiky a schopnost proniknout do detailů technických otázek.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83719