MALINOWSKI, M. Bezpilotní systém pro leteckou konstrukční soutěž [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Pejchar, Jan

Student si jako svoji závěrečnou práci zvolil návrh bezpilotního prostředku pro mezinárodní studentskou soutěž Air Cargo Challenge. Vzhledem k požadovaným technickým výstupům soutěže je práce psaná anglickým jazykem. Práce zpracovává koncepční návrh letounu dle soutěžních pravidel s cílem dosažení, co nejlepšího soutěžního výsledku. I když text obsahuje určité technické nedokonalosti, lze je tolerovat s ohledem na celkový přínos práce. Student a jeho tým si totiž vyzkoušeli práci na reálném problému, kdy se museli řídit návrhovými předpisy, stanovenými termíny, museli si také sehnat financování, aby mohli svůj letoun postavit a následně prezentovat na letecké soutěži. Práce je nadprůměrná, komplexní a doporučuji jí k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Navrátil, Jan

Anglicky psaná bakalářská práce se zabývá návrhem bezpilotního letounu pro vybranou studentskou leteckou soutěž, která je v práci rovněž popsána. Student nesplnil jeden cíl a to zpracovat přehled koncepcí letounů pro vybranou studentskou leteckou soutěž. Na druhou stranu rozsah návrhu samotného letounu je dle mého názoru nad rámec očekávaný v bakalářské práci a blíží se práci diplomové. Student vypracoval aerodynamický návrh letounu, určil jeho letové výkony, provedl hmotnostní rozbor letounu a navrhl koncepci konstrukce draku letounu. Student také prokázal nadšení pro letectví a z práce je zřejmé, že bylo třeba nastudovat technické oblasti, se kterými student během svého studia nepřišel do bližšího kontaktu. Dále byla prokázána schopnost práce s 3D CAD softwarem a s nástrojem pro výpočet aerodynamických charakteristik profilů a křídel. Zmínil bych menší nedostatky, kdy není v některých případech zřejmý důvod volby konkrétní hodnoty dané charakteristiky (např. úhel geometrického kroucení křídla na str. 29). Také není jasný účel „aerodynamické poláry pro let v zatáčce“, což je dle studenta závislost součinitele vztlaku a odporu za předpokladu konstantní rychlosti letu. Grafická a stylistická úprava práce je na velmi dobré úrovni. Z pohledu jazyka a gramatiky bych vytknul nepřesné překlady technických termínů (wing cover namísto wing skin, back spar místo rear spar) a nevhodné označování proměnných v rovnicích a vztazích výrazem „unknowns“ nebo také „member“. Celkově je práce na vysoké úrovni doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83302