ŠEBESTA, F. Zkušební stanoviště pro zkoušení turbodmychadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Svída, David

Úkolem diplomové práce pana Filipa Šebesty bylo provést návrh zkušebního stanoviště pro stanovení základních charakteristik výfukových turbodmychadel. Podmínkou bylo, že stanoviště musí využívat co nejvíce komponent ze současně budovaného stanoviště pro měření hluku a vibrací výfukových turbodmychadel. Návrh předpokládal detailní pochopení funkce spalovacího motoru, resp. výfukového turbodmychadla. Další podmínkou bylo vytvoření dostupného programového vybavení pro měření provozních veličin během samotné zkoušky. K řešení diplomové práce student přistupoval odpovědně, se snahou zvládnout jak část teoretickou, konstrukční a experimentální. Při řešení využíval diplomant konzultací a potřebných podkladů. S jejich využitím pak dospěl k výsledné variantě zkušebního stanoviště a vytvoření obslužného programového vybavení. Cíle diplomové práce byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Beran, Martin

Diplomová práce pana Filipa Šebesty se zabývá zkušebním stanovištěm pro zkoušení turbodmychadel. V úvodní části student obecně popisuje funkci a konstrukci turbodmychadel. Je ovšem škoda, že stejně rozsáhle neprovedl rozbor zkušebních stanovišť (stávající výrobce, konstrukční a prostorové řešení, výkonnostní parametry atd.). Stejně tak chybí vztahy pro výpočet charakteristiky turbíny, nebo kompresoru. Další kapitoly se věnují volbě potřebných snímačů a návrhu přípravku pro měření radiální a axiální polohy hřídele turbodmychadla. Kapitola 8 se věnuje tvorbě měřicího programu pro sběr měřených dat. Je pravda, že měření tlaků a teplot je důležité, ale u konkrétně zadaného zkušebního stanoviště by bylo vhodné měření zaměřit na konkrétní potřeby. Je škoda, že student nenaznačil, jak by z naměřených dat zpětně sestavil například kompresorovou mapu uvedenou jako příklad na obrázku 11. Vzhledem k chybějící teorii ohledně termodynamiky turbodmychadel se nelze divit, že bod číslo 4 zadání (navrhněte metodiku měření charakteristik turbodmychadla) je v textu popsán velmi obecně. I přes všechny víše uvedené připomínky je z textu patrné, že student body zadání splnil a prokázal schopnost řešení konkrétního technického problému. Doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 83311