VAŇOUSOVÁ, J. Meteorologie a měřicí technika [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Jebáček, Ivo

Studentka k práci přistupovala zodpovědně a často konzultovala. Vlastní vyhodnocení naměřených dat provedla samostatně a samostatně vyvodila i vlastní závěry.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hammer, Jaromír

Úkolem diplomanta bylo zpracovat přehled oboru meteorologie a dále provést rozbor známých technik měření meteorologických veličin. V závěru práce provést vlastní příklad vyhodnocení dodaných naměřených dat. Cíle práce byly splněny - základní přehled oboru meteorologie, popis měřicí techniky pro měření meteorologických veličin, vlastní zpracování naměřených meteorologických dat. Práce v rozsahu 48 stran, členěná do tří kapitol je po stránce obsahové, grafické a stylistické zpracována na dobré úrovni, byť daná problematika mohla býti zpracována detailněji. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 83377