DUDA, M. Palivové systémy vznětových motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Dundálek, Radim

Předložená bakalářská práce pana Martina Dudy je rešeršního charakteru a pojednává o palivových systémech použitých u moderních vznětových pohonných jednotek. Student pracoval samostatně a aktivně využíval pravidelných konzultací. Práce je členěna vcelku přehledně a jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Drobné terminologické nepřesnosti nejsou na závadu srozumitelnosti. Student splnil zadání a proto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Janoušek, Michal

Práce rešeršního charakteru by se dle zadání měla zabývat vstřikovacími systémy vznětových motorů. Práce se však zabývá pouze nejrozšířenějším systémem Common-Rail bez zdůvodnění proč je popisován pouze tento systém. Struktura práce není příliš logická, protože autor nejprve zmiňuje historii systému a pak až jeho popis bez větší návaznosti. V jednotlivých pasážích se vyskytuje velké množství nepřesností, za nejzávažnější je možné zmínit v kapitole 4.3.2 popis mechanického vstřikovače namísto vstřikovače Common-Rail, poté kapitole 4.3.1 přechod od popisu čerpadla CP4 k odstavci, který se zabývá tím, že Delphi získalo cenu PACE za inovaci v oblasti vstřikovacích systémů. Po odborné stránce je práce velmi povrchní a autor se pravděpodobně v popisované problematice příliš neorientuje. Po formální stránce je možné vytknout již zmíněnou strukturu práce a použití nadpisů čtvrté úrovně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod F
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry F
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 83381