BLIŽŇÁKOVÁ, M. Optimalizace příspěvkové organizace a teorie spravedlnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečný, Štěpán

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pal´ovová, Marie

Studentka zpracovává problematiku využitím standardních metod a postupů. Práce se skládá z teoretické a praktické části – dotazníkové šetření s exaktním vyhodnocením a následnou vlastní interpretací a komentářem. Teoretická i aplikační náročnost práce je standardní. Struktura práce odpovídá potřebám a cílům práce. Pro fundovanější komentáře a závěry by bylo třeba znát dobře konkrétní prostředí organizace a zároveň se orientovat v problematice financování školství – tvorba finančních plánů a fondů, přerozdělování hospodářského výsledku ve spojitosti s Pravidly Rady kraje apod. Práce nepostihuje širší problematiku související s odpovědností ředitele školy mj. za zabezpečení výuky odborně zdatnými a kvalifikovanými pracovníky, potřebnost konkrétních aprobačních skupin, kvalitu práce a práci nad rámec základních povinností, vlastní iniciativu zaměstnanců, včasnost a preciznost „dotahování“ úkolů, kvalitu výuky, pravidla pro přidělení nenárokových složek platu. Nepřihlíží k rozdělení kompetencí dle Organizačního řádu, delegování, procesy kvality řízení dle ČSN EN ISO 9001, dále pak vazbu počtu žáků školy k velikosti a spádovosti obce, počtu absolventů místních základních škol, oborovou nabídku škol v regionu, odčerpávání vysokého procenta žáků místním čtyřletým i osmiletým gymnáziem,… Z dotazníkového šetření je patrný emocionální přístup respondentů vztažených pouze k vlastní osobě před racionálním přístupem v širších souvislostech k řízení a potřebám školy, žáků/rodičů a zřizovatele při dodržování zásad: efektivnost, účelnost, ekonomičnost, které souvisejí nejen s hospodařením organizace, ale i s problematikou řízení lidských zdrojů. Z kapitoly 7.2 Finanční prostředky odstavec 1 – 3 je vidět, že diplomantka nevidí do problematiky financování školy (přímé prostředky na platy vs. provozní prostředky,…): např. počet žáků (peníze na platy dle krajských normativů) nesouvisí s prostředky na provoz školy od zřizovatele, velikost úvazku záleží mj. na odbornosti a kvalitě výuky spojené s aprobací,… Zaměstnanecká politika musí být řešena v souladu se Zákoníkem práce a Kolektivní smlouvou: částečnou přezaměstnanost v organizaci není možné vyřešit tak, že snížením počtu pedagogů se vytvoří volná pracovní místa, na která budou vzápětí přijati odborníci z praxe (str. 83). Tabulková přezaměstnanost souvisí mj. s horní hranicí týdenního počtu vyučovaných hodin ve třídách povolených rámcovými vzdělávacími programy oborů, dělení tříd ve spojení s úspěšností žáků u maturitních zkoušek, u správních zaměstnanců s rozsáhlostí spravovaného nemovitého majetku. Ta je v plné výši vykryta přímými prostředky na platy, případně vytvořeným fondem odměn. K formálním náležitostem a grafické úrovni (úprava, stylistika, gramatika, tabulky, grafy) nemám připomínek. Diplomantka pohlíží na odpovědi respondentů částečně kriticky. Výsledky a stanovené závěry lze považovat za základ daleko složitější problematiky, než jednostranného úzkého pohledu „zvenčí“. Některá navrhovaná opatření jsou již realizována, některá však z hlediska finanční náročnosti a také účelnosti, jak správně studentka uvedla, realizovat nelze. Vzhledem ke znalosti organizace, hospodaření, personalistiky a dovednostem v řízení lidských zdrojů nemusím se závěry a komentáři plně souhlasit. Přesto se domnívám, že cíle práce byly dle možností diplomantky naplněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 83405