KYTNER, V. Elektromotory pro podporu turbodmychadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Píštěk, Václav

Po stránce obsahové kvalitně zpracovaná bakalářská práce, vyskytují se jen drobné formální nedostatky, zadání bylo splněno v celém rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kučera, Pavel

Pan Kytner měl za úkol zdokumentovat informace o elektromotorech použitelných pro podporu turbodmychadel spalovacích motorů. Jelikož se jedná o oblast novodobého vývoje motorů, tak informací k posouzení této problematiky není dostatek. Přesto autor získal významné informace pro popsání a podrobné vyhodnocení vlivu podpory turbodmychadla. V práci lze vytknout jen drobné formální nedostatky, proto práce splňuje celkové požadavky a je doporučena k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 83411