SMOLINSKÝ, P. Dvoutlaký horizontální kotel na odpadní teplo (HRSG) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Lisý, Martin

Přeložená závěrečná práce obsahuje detailní výpočet dvoutlakého horizontálního kotle na odpadní teplo za plynovou turbínou dle zadání, včetně dimenzování výhřevných ploch a kvalitně zpracované výkresové dokumentace. Práce svým rozsahem překračuje požadavky na tento typ závěrečné práce, je strukturovaná přehledně, s jasnými formulacemi a závěry. Po formální, grafické a jazykové stránce je zpracována kvalitně. Předložená závěrečná práce splnila zadání v celém rozsahu.Student prokázal schopnost samostatného řešení inženýrského problému a po získání dostatečné praxe může být kvalitním odborníkem pro inženýrskou praxi. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kohout, Přemysl

Cíl diplomové práce navrhnout dvoutlaký horizontální parní kotel na odpadní teplo byl splněn do posledního detailu. Jsou zde použity i grafické prvky ve 3D. Dále bych vyzdvihl velký vlastní přínos a detailní provedení. Diplomová práce je zpracována na vysoké úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 83450