HRDLIČKA, M. Hodnocení přesnosti a způsobilosti souřadnicového stroje PIONEER DEA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Pernikář, Jiří

Vyjadřování přesnosti měření a hodnocení způsobilosti kontrolních procesů je nezbytné pro kvantifikaci jakosti výrobků i výrobních procesů. Nový mezinárodní slovník termínů v metrologii, který v ČR vyšel jako TNI 01 O115, zkráceně VIM 3 v roce 2 009 není dosud metrologickou veřejností právně používán. Je příliš složitý a nesrozumitelný.Student přesto většinu základních pojmů a definic správně pochopil a interpretoval. Připomínky k práci: Posím, aby student vysvětlil pojem "variabilita polohy měřeného objektu v měřidle (str. 22) a doplnil podmínky opakovatelnosti. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zahálka, Jiří

Předložená bakalářská práce je zaměřena na hodnocení přesnosti a způsobilosti souřadnicového stroje PIONEER DEA. Cílem práce bylo stanovit nejistotu měření a určit způsobilost kontrolního procesu, student splnil tyto cíle navržené vedoucím práce. V první části práce se student zaměřil na popis základních pojmů a definic z "Mezinárodního metrologického slovníku", popsal zde zejména chyby a nejistoty měření. Ve druhé části práce je popsán postup pro stanovení způsobilosti kontrolního procesu dle metodiky VDA 5. Poznatky z prvních dvou částí práce student zhodnotil ve třetí, praktické části, kde pro vytipovanou součást stanovil použitelnost a způsobilost kontrolního prostředku, způsobilost kontrolního procesu a stanovil celkovou rozšířenou nejistotu pro dané měření na stroji DEA Pioneer. V práci se objevuje menší množství stylistických chyb a překlepů a také nepřesnosti v odkazování se na uvedené matematické vzorce. Jako menší nedostatek bych také hodnotil rozsah práce s odbornou literaturou. Celkově je však práce na velmi dobré úrovni a doporučuji ji k obhajobě s celkovým hodnocením B / velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83484