KOHUTEK, T. Zvuková diagnostika [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Hammer, Miloš

Student zpracoval ve své bakalářské práci téma, které přesahuje rámec jeho dosavadního studia. Tedy všechny prezentované výsledky předpokládaly rozsáhlejší samostatné studium. Lze však konstatovat, že zadáním stanovené cíle byly beze zbytku a kvalitně splněny. V bakalářské práci jsou nejprve rozebrány některé teoretické pojmy - zvuk, hluk, akustika a dále základní akustické veličiny a jednotky. Bakalářská práce je zaměřena na hlučnost strojů, metodiku jejího měření a popis vlastností v úvahu připadajících měřicích přístrojů. Proto je zařazena kapitola o zdrojích hluku ve strojích a dále kapitoly o měřicích přístrojích a velký důraz je kladen na metodiku měření hluku. V posledně jmenovaném autor vychází z příslušných norem, také proto, že dle těchto norem bylo realizováno praktické měření hluku na konkrétním elektrickém stroji. Praktické měření, i když bylo více možností, vychází z možností Odboru kvality, spolehlivosti a bezpečnosti ÚVSSR FSI VUT v Brně. Na tomto pracovišti je k dispozici měřící zařízení Microlog-SKF CMXA 48, které kromě profesionálního měření vibrací umožňuje měřit a vyhodnotit některé akustické veličiny, především akustický tlak. Protože se jedná o problematiku značně náročnou a rozsáhlou, byly jen naznačeny možnosti vyhodnocení. Podrobnější přístup k vyhodnocení přesahuje rámec bakalářské práce. Student uvádí poměrně rozsáhlý seznam použité literatury, kde jsou předloženy v současné době nejpoužívanější publikace z dané problematiky. Autor v celém textu správně prezentuje odborné termíny i značení. Je také v závěru práce přehledně uveden seznam obrázků a tabulek. Práce je psána srozumitelně, neznámé pojmy jsou vysvětleny. Text neobsahuje pravopisné chyby. Student Bc. Tomáš Kohutek pravidelně navštěvoval konzultace s vedoucím práce, k řešení práce přistupoval aktivně. Vzhledem k dílčímu a slovnímu hodnocení práci doporučuji k obhajobě a klasifikuji známkou: výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Veselkov, Vladimir

Student Bc. Kohutek zpracoval bakalářskou práci s názvem Zvuková diagnostika. Zadání práce přesahuje rozsah dřívějšího studia. Tedy podstatná část činností v práci provedených muselo být realizováno až po poměrně podrobném studiu řešené problematiky. Předložená práce splňuje zadání práce. Byla zpracována podrobná rešerše se zaměřením na možnosti posouzení hlučnosti strojů, byla rozebrána metodika měření hlučnosti strojů, kde se vycházelo z normy ČSN EN ISO 1680. Dále byly popsány vlastnosti měřicích přístrojů, kde důraz byl kladen na přístroj Microlog SKF CMXA 48. Tento přístroj umožňuje kromě vibrací i profesionální měření a vyhodnocení některých veličin, jako např. akustický tlak apod. Bylo také provedeno praktické měření na vybraném stroji, což byl trojfázový asynchronní motor. Bakalářská práce splňuje nároky technické zprávy, má 44 stran. Jsou v ní obrázky i tabulky. Bakalářská práce má logickou strukturu, vypracování jednotlivých kapitol koresponduje se zadáním, což činí práci přehlednou a čtivou. Rovněž jazyková stránka práce je na dobré úrovni. Problematika zvukové diagnostiky je značně rozsáhlá a k jejímu popisu je nutné hodně vztahů i definic. I s tímto se však student celkem dobře vyrovnal, použité vztahy nečiní práci nepřehlednou. Je patrné, že autor práce důsledně vycházel z použité literatury, jejíž seznam je uveden. Možná v některých případech by bylo vhodné se více soustředit na správnost citací. Student v práci využívá literaturu moderní a v daném oboru nejčastěji používanou. Přínosem bakalářské práce je skutečnost, že bylo naznačeno použití přístroje, který je na ÚVSSR k dispozici. Student se naučil jeho obsluze a částečnému zpracování naměřených výsledků. Tato část práce je popsána stručně, protože možnosti použitého měřicího přístroje jsou rozsáhlé a přesahují rámec zadání předkládané bakalářské práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 83481